ODLUKU o poništenju postupka javne nabave

Na temelju članka 123. st. 7. Zakona o izvršenju kaznenih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine (”Službene novine Federacije BiH” 44/98, 42/99, 12/09 i 42/11), i članka   69. stavak 2. točka e). Zakona o javnim nabavama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14), ravnatelj zavoda d o n o s i

O D L U K U o poništenju  postupka javne nabave  

1. Poništava se postupak javne nabavke – “Sukcesivna nabava lijekova za potrebe Kazneno-popravnog zavoda PT Mostar”, iz razloga što cijena primljene prihvatljive ponude prelazi iznos sredstava planiranih za predmetnu nabavu.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Mostar  proveo je nabavu “Sukcesivna nabava lijekova za potrebe Kazneno-popravnog zavoda PT Mostar”, konkurentskim postupkom,evidencijski broj nabave: 01-11- 3115/20,broj obavijesti o nabavi sa Portala javnih nabava: 318-7-1-18-3-13/20. Nakon javnog otvaranja ponuda dana 04.01.2021. godine povjerenstvo za javnu nabavu je izvršilo pregled i evaluaciju jedine ponude dana 08.01.2021. godine i sačinilo zapisnik u kojemu je konstatirano da „s obzirom da iznos jedine pristigle ponude (koja je potpuna u smislu tražene dokumentacije) znatno prelazi iznos predviđenih sredstava za predmetnu nabavu komisija jednoglasno predlaže ravnatelju zavoda donošenje odluke o poništavanju postupka nabave sukladno čl.69.st.2.tč.e) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine“. Procijenjena vrijednost predmetne nabave iznosi 41.000.00 KM bez PDV-a, a cijena ponude ponuđača MGM FARM d.o.o. Kakanj   iznosi 45.612,50 KM, bez PDV-a. U postupku ocjene provedenog postupka, ravnatelj nije našao razloge, nepravilnosti, niti propuste u radu koji bi eventualno bili osnova za neprihvaćanje preporuke Povjerenstva za javne nabave. U postupku je utvrđeno da je  preporuka o poništenju postupka nabavke data u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima i tenderskom dokumentacijom. U postupku predmetne nabavke nesumnjivo je utvrđeno da cijena navedene ponude, prelazi iznos sredstava planiranih za predmetnu nabavu, čime su se stekli zakonski uvjeti za poništavanje postupka javne nabave. Iz navedenih razloga, primjenom članka 69. stav 2. točka e) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se dostavlja u tri primjerka u pisanoj formi.

 Dostaviti:

  •  povjerenstvu za javne nabave,
  •  ponuditelju putem e-maila

      –      sektoru 05,

      –      a/a