PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU

KAZNENO POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA

MOSTAR

Mostar, 03.02.2021.godine

PLAN   JAVNIH NABAVKI  ZA 2021. GODINU

U skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14) i usvojenog budžeta KPZ-a Mostar objavljenog u “Sl. novinama FBiH”, broj:4/21) predlažem  slijedeći plan javnih nabavki

JAVNE NABAVKE NA KOJE SE ZAKON PRIMJENJUJE
R. brCPV kodoviPredmet nabavke (sa specifikacijom)   Vrsta postupkaOkvirno vrijeme pokretanja postupkaOkvirno vrijeme realizacije ugovoraKonto (planska godina)Iznos na kontu (planska godina)Izvor finansiranja (planska godina)
UkupnoPo godinama
  UKUPNO5.541.177       
  ROBE479.177       
l. Nabavka materijala i sitnog inventara:        
22000000-01.Administrativni materijal i kance-larijski materijal  20.000     6  april  januar-decembar    61341120.00001-budžet
31000000-62. Sitan inventar    6.600 7apriljanuar-decembar  6134166.60001-budžet
33000000-03. Lijekovi    46.000   6  januarjanuar-decembar  61342146.00001-budžet
33131300-04.Stomatološki materijal  300 7  majjanuar-decembar  61342230001-budžet
3010000-05.Materijal za dekoraciju  250 7  martmaj-decembar    61341525001-budžet
03110000-56.Poljoprivredni materijal  20.000 6  apriljanuar-decembar  61344120.00001-budžet
35000000-47. Materijal za javni red i sigurnost  10.000   7  junijuni-decembar  61345110.00001-budžet
18800000-78.Obuća i odjeća    44.347   1  ZJNoktobar-decembar  61348144.34701-budžet
 9.Posteljina    10.000 6septembarOktobar-novembar  61348510.00001-budžet
15000000-810.Materijal za proizvodnju hrane  185.430 1ZJNjanuar-decembar    613482185.43001-budžet
15612500-611.Pekarski materijal    24.570 1ZJN  januar-decembar    61348224.57001-budžet
33700000-712. Ostali materijal  sredstva za higijenu  20.000 1ZJN  januar-decembar    61348420.00001-budžet
  13.Auto gume800     6februar 61341880001-budžet
2.09111400-4Pelet54.880 1mart  Januar-decembar61320054.88001-budžet
3.44000000-0Materijal za tekuće  održavanje  zgrade -održavanje instalacija -farbanje , prozori itd6.000 3.000 6.000 7 7 7majjanuar-decembar6137006.000 3.000 6.00001-budžet
4.  09000000-3Gorivo  za vozila11.500 6mart      januar-decembar61350011.50001-budžet
5.31000000-6Ostali materijal (rezervni dijelovi,bravarski materijal…5.000 7mart  januar-decembar6137005.00001-budžet
6.34000000-0Materijal-rezervni dijelovi za održavanje vozila4.500 6februar    januar-decembar6137004.50001-budžet
  Nabavka stalnih sredstava5.000.000     5.000.000 
 45216113-9Izgradnja novog KPZ-a5.000000 1Mart      decembar8212005.000.00001-budžet
 
   
   USLUGE  62.000     62.000 
    1.  79800000-2Usluge štampanja  7.000 7februarfebruar-decembar6139007.00001-budžet
2.85111000-0Medicinske i laboratorijske usluge21.500 6majjanuar-decembar61390021.50001-budžet
3.66000000-0Usluge osiguranja uposlenih2.800 6majjanuar-decembar6138002.80001-budžet
4.50310000-1Ostale usluge (održavanje sredstava)5.000 5.000 7 7martjanuar-decembar6137005.000 5.00001-budžet
5.50112200-5Usluge održavanja vozila2.800 6februarfebruar-decembar6137002.80001-budžet
6.70000000-1Unajmljivanje imovine  2.500 7septembarseptembar-decembar6136002.50001 – budžet
7. Usluge registracije vozila3.000 6februarfebruar-decembar6135003.00001 – budžet
8.66000000-0Osiguranje imovine  1.600 6majjanuar-decembar6138001.60001 – budžet
9.66000000-0Osiguranje vozila  5.000 6 januar-decembar6138005.00001-budžet
   90900000-2Usluge dezinsekcije i deratizacije5.800 7februar  maj6133005.800 01-budžet
NABAVKE NA KOJE SE ZAKON NE PRIMJENJUJE  
    USLUGE  370.228     370.228 
1. Putni troškovi3.600  januarjanuar-decembar6131003.60001-budžet
2. Komunalne usluge  59.000  januarjanuar-decembar61330059.00001-budžet
3. Ugovorene usluge204.367  januarjanuar-decembar613900204.36701-budžet
4. Bankarske usluge2.100  januarjanuar-decembar6138002.10001-budžet
5. Električna energija81.161  januarjanuar-decembar61320081.16101-budžet
6. Izdaci za potraživanja iz radnog odnosa-utuženja15.000  februarfebruar61480015.00001-budžet
7. Ugovorene usluge-zatezna kamata na potraživanja iz radnog odnosa na ime utuženih plata i naknada5.000  februarfebruar6139005.00001-budžet

NAPOMENA

Vrsta postupka

Označiti vrstu postupka u kome će se sprovesti nabavka u skladu sa navedenim šifarnikom:

 1. Otvoreni postupak
 2. Ograničeni postupak sa pretkvalifikacijom
 3. Pregovarački postupak sa objavljivanjem obavještenja
 4. Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja
 5. Konkurs za izradu idejnog rješenja
 6. Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda
 7. Direktni sporazum

Izvor finansiraanja (planska godina)

Navesti izvor finansiranja za konkretnu nabavku u planskoj godini u skladu sa sljedećim šifarnikom:

 • Budžet
 • Sopstveni prihodi budžetskih korisnika
 • Donacije od inostranih zemalja
 • Donacije od međunarodnih organizacija
 • Donacije od ostalih nivoa vlasti