Tenderska dokumentacija za nabavu radova

        KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD

POLUOTVORENOG TIPA U MOSTARU

                        M O S T A R

Broj 01-11-614 /21

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

ZA NABAVU RADOVA

Nastavak izgradnje Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog i poluotvorenog tipa u Mostaru-objekti „ Lamela “A”, Lamela “B”, Lamela “C”, Objekt za posjete, Objekt stražare i kontrole ulaza,  Objekt glavne kontrole ulaza

   OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE

Mostar, studeni 2021. godine

OPĆI PODACI

1. Podaci o ugovornom organu

Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Mostar

IDB/JIB           4227205890008

Adresa Tvrtka Miloša 27 Mostar 88000

Telefon           036/321491                

Faks          036/321492

Elektronska pošta (e-mail)      info@kpzmostar.org                        

Internet adresa (Web)               www.kpzmostar.org

2.      Podaci o osobi zadužnoj za kontakt

Kontakt osoba: Slaven Bošnjak

Telefon: 036/321491

Faks: 036/321492

e-mail: info@kpzmostar.org

2.1. Ponuditelji se upozoravaju da sve informacije u vezi sa postupkom javne nabave mogu dobiti isključivo od nadležne kontakt osobe iz točke 2.

2.2.  Cjelokupna komunikacija vrši se kroz sistem “E – nabave”, kako je to definirano Zakonom o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14), (u daljnjem tekstu: Zakon) i podzakonskim aktima.

3. Popis privrednih subjekata sa kojim je ugovorni organ u sukobu interesa

Kod ugovornog organa nema privrednih subjekata koji ne bi mogli sudjelovati u ovom postupku javne nabave sukladno članku 52. stavak (4) Zakona.

4. Redni broj nabave

4.1. Referentni broj iz Plana nabava: Izmijenjeni plan javnih nabava red.br.I. tč.6.- Nabava stalnih sredstava

5. Podaci o postupku javne nabave

5.1. Vrsta postupka javne nabave: OTVORENI POSTUPAK

5.2.  Procijenjena vrijednost javne nabave (bez PDV-a) iznosi:  4.273.504,27 KM.

5.3.  Vrsta ugovora o javnoj nabavi:  radovi

5.4.  U ovom postupku javne nabave ne predviđa se zaključivanje okvirnog sporazuma.

5.5.  Predviđa se e-aukcija sukladno sa Pravilnikom o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije („Službeni glasnik BiH” broj: 66/16).

PODACI O PREDMETU NABAVE

6. Opis predmeta nabave

6.1 Predmet ovog postupka je nastavak izgradnje objekata:

Nastavak izgradnje Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog i poluotvorenog tipa u Mostaru-objekti „ Lamela “A”, Lamela “B”, Lamela “C”, Objekt za posjete, Objekt stražare i kontrole ulaza, Objekt glavne kontrole ulaza na građevnom zemljištu označenom kao k.č.   k.č.167, 182/4, 166/1, 182/2, 182/3, 182/1, 165/1, 165/2, 181/4 k.o. Jasenica (nova k.č. dio 2589 k.o. Rodoč).

Obim radova definiran je Predmjerom radova iz Priloga 12.

Predmet nabavke se realizira s fiksnom, nepromjenjivom cijenom izgradnje.

6.2. Oznaka i naziv iz JRJN:  45216113-9  Građevinski radovi na zatvoru

7. Podjela na lotove

U ovom postupku javne nabave nije predviđena podjela na lotove.

8. Količina predmeta nabave

8.1. Obim predmeta nabave definiran je Predmjerom radova iz Priloga 12.

9. Tehnički opisi i specifikacije

9.1. Tehnički opisi i specifikacije predmeta nabave su detaljno navedeni  Predmjerom radova iz Priloga 12, koji čini sastavni i neodvojivi dio ove tenderske dokumentacije.

9.2. Sve ponuđene stavke moraju zadovoljiti zahtjeve iz  Predmjera radova iz Priloga 12, u suprotnom ponuda se odbacuje kao neprihvatljiva.

9.3. Alternativne ponude nisu prihvatljive.

9.4. Ukoliko se u predmjeru iz priloga 12. koristi izraz „kao“ ili „ekvivalent“,  ponuđač mora na za to predviđenim praznim mjestima, prema odgovarajućim stavkama, navesti podatke o proizvodu i tipu odgovarajućeg proizvoda koji nudi kao i ostale podatke koji se odnose na taj proizvod. Ponuđač je dužan da osigura dokaze o ekvivalentnosti u smislu ispunjenja svih zahtjeva definiranih u tenderskoj dokumentaciji. Proizvodi koji su u tenderskoj dokumentaciji navedeni kao primjeri smatraju se ponuđenima ako ponuđač ne navede nikakve druge proizvode na predviđenom mjestu.

10. Mjesto izvođenja radova

10.1. Mjesto izvođenja radova i isporuke prateće robe je naselje Jasenica, južni dio grada Mostara.

10.2. Obilazak mjesta izvođenja radova tj. lokacije na kojoj će se graditi će biti omogućen dana 22.11.2021. godine u 10,00 sati na samoj lokaciji. Ukoliko se ukaže potreba postoji mogućnost dodatnog termina za obilazak lokacije.

Svi zainteresirani ponuditelji su dužni pisanim putem najaviti nazočnost prilikom obilazaka lokacije građenja na  faks:   036/321492 ili Elektronska pošta (e-mail):      info@kpzmostar.org, najkasnije do 19.11.2021. godine. godine u 12,00 sati.

Obilazak mjesta ili lokacije nije uvjet za dostavljanje ponude. Ponuditelji koji nisu obišli mjesto ili lokaciju na kojoj će se izvoditi radovi i isporučiti roba, mogu dostaviti ponude u roku utvrđenom tenderskom dokumentacijom.

11. Rok za realizaciju ugovora i garantni periodi

11.1. Rok za realizaciju ugovora je maksimalno 12 (dvanaest)mjeseci od dana obostranog potpisivanja ugovora.

11.2 Zahtijevani garantni period na izvedene radove i ugrađenu opremu je minimalno 24 (dvadesetčetiri) mjeseca i počinje teći od dana primopredaje izgrađenog objekta, što će se konstatirati zapisnički.

Primopredaja objekta će se napraviti kada su izvršeni svi radovi, isporučena sva oprema te otklonjeni svi nedostatci utvrđeni prilikom tehničkog prijema objekta u postupku izdavanja uporabne dozvole. Za opremu za koju proizvođač standardno daje veći garantni period, primjenjivat će se isti.

UVJETI ZA KVALIFIKACIJU:

12. Osobna sposobnost

12.1 U skladu s člankom 45. Zakona o javnim nabavama, ugovorni organ će odbaciti ponudu ako:

a) je ponuditelj u kaznenom postupku osuđen pravosnažnom presudom za kaznena djela organiziranog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;

b) je ponuditelj pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku jeobustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;

c) ponuditelj nije ispunio obveze u vezi sa plaćanjem mirovinskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registriran;

d) ponuditelj nije ispunio obveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran.

12.2. U svrhu dokazivanja uvjeta iz točke 12.1 od a) do d), ponuditelj je dužan dostaviti popunjenu, potpisanu i kod nadležnog organa (organ uprave ili notar) ovjerenu izjavu o ispunjenosti navedenih uvjeta. Izjava se dostavlja u formi utvrđenoj Prilogom 5 tenderske dokumentacije i ne može biti starija od datuma objave obavijesti za predmetnu nabavu na portalu javnih nabava.

12.3. Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuditelja, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu iz točke 12.2.

12.4. U slučaju da se u ponudi ne dostavi navedeni dokument ili se ne dostavi na način kako je naprijed traženo, ponuditelj će biti isključen iz daljeg sudjelovanja zbog neispunjavanja navedenog uvjeta za kvalifikaciju.

12.5. Ponuditelj koji bude odabran kao najpovoljniji u ovom postupku javne nabave dužan je dostaviti sljedeće dokaze (original ili ovjerenu kopiju) u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi, i to:

a) izvod (uvjerenje) iz kaznene evidencije nadležnog suda (kumulativno Suda BiH i suda prema sjedištu ponuditelja) kojim dokazuje da u kaznenom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za kazneno djelo sudjelovanja u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;

b) uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je ponuditelj registriran kojim se potvrđuje da nije pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;

c) uvjerenja nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuditelj izmirio dospjele obveze, a koje se odnose na doprinose za mirovinsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje.

d) uvjerenja nadležnih institucija da je ponuditelj izmirio dospjele obveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

12.6. U slučaju da ponuditelji imaju zaključen sporazum o reprogramu obveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za mirovinsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektne poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponuditelj u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obveze.

12.7. Dokaze o ispunjavanju uvjeta izabrani ponuditelj je dužan da dostavi u roku od pet (5) dana, od dana zaprimanja obavijesti o rezultatima ovog postupka javne nabave. Dokazi moraju biti fizički dostavljeni na protokol ugovornog organa najkasnije peti dan po prijemu odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u radnom vremenu ugovornog organa, do 15:00 sati, te za ugovorni organ nije relevantno na koji su način poslani.

Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije originala koji ne može biti stariji od tri (3) mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude.

Izabrani ponuditelj mora ispunjavati sve uvjete u momentu dostavljanja ponude, u protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu iz članka 45. Zakona.

Napomena:

Ukoliko ponuditelj u sastavu ponude uz Izjavu o ispunjenosti uvjeta iz članka 45. stavak (1) točka a) do d) Zakona (ovjerenu kod nadležnog organa – organ uprave ili notar) dostavi i tražene dokaze koji su navedeni u Izjavi, oslobađa se obveze naknadnog dostavljanja istih, ako bude izabran. Dostavljeni dokazi moraju biti originali ili ovjerene kopije originala, koji ne može biti stariji od tri (3) mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude.

12.8. Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuditelja, svaki član grupe mora ispunjavati uvjete u pogledu osobne sposobnosti i dokazi se dostavljaju za svakog člana grupe.

12.9 U slučaju sumnje o postojanju okolnosti koje su navedene u točki 12.1 tenderske dokumentacije, ugovorni organ će se obratiti nadležnim organima s ciljem provjere dostavljene dokumentacije i date Izjave iz točke 12.2.

12.10. Za ponuditelje čije je sjedište izvan Bosne i Hercegovine ne traži se posebna nadovjera dokumenata koji se zahtijevaju u stavku (2) članka 45. Zakona.

12.11 Težak profesionalni propust (članak 45. stavak (5) ZJN):

Ponuda će biti odbijena ako ugovorni organ, na bilo koji način, dokaže da je ponuditelj bio kriv za težak profesionalni propust počinjen tokom perioda od tri godine prije početka postupka (objave obavijesti o nabavi na portalu javnih nabava), posebno, značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršenju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica koje su rezultat namjere ili nemara tog privrednog subjekta (dokazi u skladu sa postojećim propisima u Bosni i Hercegovini).

13. Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti

13.1. Da ispunjava navedeni uvjet, ponuđač je dužan dostaviti sljedeći dokaz:

a)         za ponuđača iz BiH koji je gospodarsko društvo/poduzeće/pravna osoba: aktualni izvod iz sudskog registra (mora sadržavati sve podatke, za koje je prema važećim propisima o registraciji, propisano da ih takav dokument sadrži);

b)         za ponuđača iz BiH koji je fizička osoba /obrtnik-poduzetnik: odgovarajući dokument o registraciji izdan od nadležnog tijela, prema važećim propisima o obrtnicima/poduzetnicima. Dokument o registraciji mora biti dostavljen u osnovnom obliku, sa svim eventualnim izmjenama i dopunama;

c)         za ponuđača čije je sjedište izvan BiH: dokument koji je ekvivalentan dokumentima iz prethodnih alineja izdan od nadležnog tijela, prema važećim propisima zemlje sjedišta ponuđača/zemlje u kojoj je registriran ponuđač, a kojim ponuđač dokazuje daje registriran za obavljanje predmetne nabave.

13.2. Dokaz iz točke 13.1 se dostavlja uz ponudu kao original ili ovjerena fotokopija od strane nadležnog tijela, koji ne smije biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude.

14. Ekonomska i financijska sposobnost

U pogledu ekonomske i financijske sposobnosti, ponuđač mora ispunjavati uvjet da je pozitivno poslovao u posljednje 3 (tri) godine.

14.1.    U svrhu dokaza da ispunjava navedeni uvjet, ponuđač je obvezan dostaviti bilance uspjeha za posljednje 3 (tri) financijske godine ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je ponuditelj registriran, odnosno počeo sa radom prije manje od 3 (tri) godine, ako je objavljivanje poslovnog bilanca zakonska obveza u zemlji u kojoj je ponuđač registriran (u slučaju kada ne postoji zakonska obveza u zemlji u kojoj je ponuđač registriran, dužan je dostaviti izjavu ovjerenu od nadležnog tijela).

Navedene bilance uspjeha dostavljaju se uz ponudu kao kopije, zajedno sa Izjavom popunjenom i ovjerenom kod nadležnog tijela za ovjeravanje (tijelo uprave ili notar). Izjava se dostavlja u formi utvrđenoj u Prilogu 6 tenderske dokumentacije. Ukoliko ponudu dostavlja skupina ponuđača, svaki član skupine je dužan dostaviti ovjerenu Izjavu.

14.2.    Ponuđač kojem bude dodijeljen ugovor, dužan je u roku ne dužem do 5 (pet) dana od dana primitka Odluke o dodjeli ugovora, dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumenata u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u Izjavi iz Priloga 6, kojim dokazuje ekonomsku i financijsku sposobnost – članak 47. Zakona o javnim nabavama BiH. Ako je peti dan roka za prijem dokaza o kvalificiranosti izabranog ponuditelja, računajući od dana obavijesti o rezultatima postupka nabave, subota, nedjelja, dan državnoga praznika, ili neki drugi dan kada ugovorno tijelo ne radi, posljednji dan za prijem dokaza o kvalificiranosti prenosi se na sljedeći radni dan ugovornog tijela. Dokazi moraju biti fizički dostavljeni na protokol ugovornog tijela u radnom vremenu ugovornog tijela (od 09 do 15 sati). Dokazi koji se zahtijevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije od strane nadležnog tijela. Za ponuditelje koji imaju sjedište izvan BiH ne zahtjeva se posebna nad ovjera dokumenata. U slučaju o postojanju okolnosti za sumnju koje su definirane točkom 14. tenderske dokumentacije, ugovorno tijelo će se obratiti nadležnim tijelima s ciljem provjere Izjave i dostavljene dokumentacije Priloga 6.

15. Tehnička i profesionalna sposobnost

15.1     Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, u skladu sa člankom 51.Zakona, ponuda će biti odbačena ako nisu ispunjeni zahtijevani minimalni uvjeti:

a)         Da zadovoljava kadrovske, tehničke i materijalne uvjete za izvršenje predmeta nabavke.

b)         Uspješno iskustvo ponuditelja u izvršenju najmanje jednog(1) ili više ugovora čiji su karakter i kompleksnost isti ili slični predmetu nabave, minimalne ukupne ugovorene vrijednosti 3.000.000,00 KM u posljednje tri (3) godine (računajući od dana objave obavijesti o nabavi) ili od datuma registracije odnosno početka poslovanja, ako je ponuditelj registriran, odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine.

Pod pojmom „karakter i kompleksnost istih ili sličnih“ podrazumijeva se uspješno izvršenje ugovora izgradnje objekta slične namjene ( stambenog, poslovnog, bolničkog, objekta za smještaj većeg broja osoba)

c)         Obrazovne i profesionalne kvalifikacije izvođača radova i kvalifikacije njegovog rukovodnog osoblja, a naročito kvalifikacije osoba koje su odgovorne za izvođenje predmetnih radova, i to:

–           Minimalno dva dipl.inž. građevine  sa položenim stručnim ispitom i minimalno pet(5) godina radnog staža,

–           Minimalno jednog dipl.inž. arhitekture sa položenim stručnim ispitom i minimalno pet(5) godina radnog staža,

–           Minimalno jednog dipl.inž. elektrotehnike  sa položenim stručnim ispitom i minimalno pet(5) godina radnog staža,

–           Minimalno jednog dipl.inž. strojarstva smjer KGH  sa položenim stručnim ispitom i minimalno pet(5) godina radnog staža,

d)         Ponuditelj prihvata poduzimanje mjera upravljanja zaštitom okoline i mjera energetske efikasnosti

15.2     Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti ponuditelja, u skladu sa člankom 51. Zakona, će se izvršiti na temelju slijedećih dokaza:

a)         Izjava ponuditelja o ispunjavanju uvjeta iz točke 15.1.

b)         Spisak izvršenih ugovora o obavljenim radovima i isporuci robe sa ugradnjom čiji je karakter i kompleksnost isti ili sličan predmetu nabave, koji sačinjava sam ponuditelj na svom poslovnom memorandumu, potpisan i ovjeren pečatom od strane ponuditelja koji sadrži ugovore minimalne vrijednosti od 3.000.000,00KM bez PDV-a, u posljednje tri (3) godine (računajući od dana objave predmetnog natječaja), ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuditelj registriran, odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine, koji je za svaki izvršeni ugovor naveden u spisku obvezno sadrži naziv i sjedište ugovorenih strana, predmet Ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme ugovora, i mjesto izvršenja ugovora i navode o uredno izvršenom ugovoru te kontakt osobu sa brojem telefona. Potvrda o urednom izvršenom ugovoru treba biti dana na memorandumu naručitelja radova ovjerena pečatom i potpisana od odgovorne osobe naručitelja radova.

c)         Za navedene stručno osoblje dostaviti diplomu, stručni ispit i reference; moguće je angažirati ugovorom o djelu dipl.inž.elektrotehnike i dipl.inž.strojarstva smjer KGH.

Ovlaštenja

Ponuđač je dužan prije potpisivanja ugovora a najkasnije 7 dana od dostave obavještenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača u skladu s Uredbom o uređenju gradilišta, obveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju (Službene novine FBiH br.48/09, 75/09), osigurati odnosno dostaviti ugovornom tijelu:

a)         Ovlaštenje izdano od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja za djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti visokogradnje i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja i to:

Područje hidrotehnike:

–           vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata i

–           vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata.

Područje visokogradnja:

–           izvođenje pojedinih dijelova građevine: građevinsko – zanatski radovi,

–           izvođenje pojedinih specifičnih radova: pripremni radovi i uvođenje unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije.

b)         Ovlaštenje izdano od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja za djelatnosti izvođenja radova pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja visokogradnje(stambene i nestambene građevine) za građevine ii zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja   i to:

–           Radovi na izvođenju aluminijskih, staklenih strukturalnih fasada, fasadnih obloga.

Napomena: Nije prihvatljivo dostavljanje kopija Ugovora umjesto potvrda o izvršenim ugovorima. Ugovorni organ može od Ponuditelja čija je ponuda ocijenjena najpovoljnijom, zatražiti ponovnu provjeru dokaza sposobnosti ukoliko posumnja u istinitost njegovih dokaza. Ako Ponuditelj, čija je ponuda ocijenjena najpovoljnijom, ne može ponovno dokazati svoju sposobnost, ugovorni organ će njegovu ponudu odbiti.

Ako ponuđač nije samostalno učestvovao u izvršenju ugovora za koje dostavlja potvrde, već kao član konzorcijuma, potrebno je da potvrde sadrže podatke o njegovom financijskom udjelu u izvršenju ugovora i vrsti obavljenih poslova u okviru ugovora.

Ukoliko izdata potvrda ne sadrži podatke o financijskom udjelu ponuđača u izvršenju ugovora i vrsti obavljenih poslova u okviru ugovora, ponuđač uz ovakvu potvrdu treba da dostavi i izvod iz Konzorcijalnih ugovora ili Izjavu na memorandumu ponuđača datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, iz kojih su vidljivi podaci o njegovom financijskom udjelu u izvršenju ugovora i vrsti obavljenih poslova u okviru ugovora.

Ugovorni organ zadržava pravo provjere podataka dostavljenih u Izjavi. U slučaju utvrđivanja neistinitosti podataka dostavljenih u Izjavi, predmetna potvrda o urednom izvršenju ugovora neće biti prihvaćena te će Ugovorni organ poduzeti sve druge zakonom predviđene mjere.

15.3. Ponuditelj je dužan dostaviti u sastavu ponude originale ili ovjerene kopije dokumenata iz točke 15.2 kojima dokazuje tehničku i profesionalnu sposobnost.

16. Uvjeti za grupu ponuditelja

16.1. U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuditelja, ugovorni organ će ocjenu ispunjenosti kvalifikacionih uvjeta od strane grupe ponuditelja izvršiti na sljedeći način:

– uvjete koji su navedeni pod točkom 12.1. (osobna sposobnost) mora ispunjavati svaki član grupe ponuditelja pojedinačno, te svaki od članova grupe ponuditelja mora dostaviti dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje postavljenih uvjeta, na način na koji je predviđeno dostavljanje dokaza;

– svaki član grupe ponuditelja je dužan dostaviti ovjerenu izjavu iz točke 12.2. – Izjava iz članka 45. Zakona o javnim nabavama (Prilog 5);

– svaki član grupe ponuditelja je dužan dostaviti ovjerenu Izjavu iz članka 52. Zakona o javnim nabavama (Prilog 7);

– grupa ponuditelja kao cjelina mora ispuniti uvjet koji je naveden pod točkom 13.1. (sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti), a svaki od članova grupe ponuditelja mora dostaviti dokaz o registraciji, na način na koji je predviđeno dostavljanje dokaza;

– grupa ponuditelja kao cjelina mora ispuniti uvjete koji su navedeni u točkama 14.1 (ekonomska i financijska sposobnost) i 15.1 (tehnička i profesionalna sposobnost) što znači da grupa ponuditelja može zbirno ispunjavati postavljene uvjete i dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje postavljenih uvjeta;

– Izjavu iz članka 47. Zakona (Prilog 6) potrebno je da dostave samo oni članovi grupe ponuditelja koji u ponudi dostavljaju dokumente kojima se dokazuje ekonomska i financijska sposobnost.

16.2. Grupa ponuditelja koja sudjeluje u ovom postupku javne nabave i koja bude izabrana kao najpovoljnija, dužna je dostaviti original ili ovjerenu kopiju pravnog akta o udruživanju u grupu ponuditelja radi sudjelovanja u postupku javne nabave, u roku ne dužem od 5 (pet) dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Navedeni pravni akt mora sadržavati: tko su članovi grupe ponuditelja sa točnim identifikacijskim elementima; tko ima pravo istupa, predstavljanja i ovlaštenje za potpisivanje ugovora u ime grupe ponuditelja, način plaćanja ugovorne obveze (lideru ili članovima grupe ponuditelja ponaosob prema dijelu ugovora koji izvršava, u kojem slučaju je potrebno navesti koji dio ugovora i u kojem obimu će izvršavati pojedini član grupe ponuditelja), kao i utvrđenu solidarnu odgovornost između članova grupe ponuditelja za obveze koje preuzima grupa ponuditelja.

Ukoliko u konzorcijalnom ugovoru ne bude jasno definiran način plaćanja, ugovorni organ će plaćanje vršiti prema lideru konzorcija. Također, ukoliko u konzorcijalnom ugovoru ne bude jasno definirano tko u ime konzorcija potpisuje ugovor, ugovorni organ će kao potpisnika ugovora smatrati lidera konzorcija i istom će dostaviti ugovor na potpis.

Ukoliko ponuditelj ne dostavi konzorcijalni ugovor s definiranom sadržinom, ugovor će se dodijeliti sljedećem ponuditelju sa rang liste.

Napomena: Grupa ponuditelja može uz svoju ponudu odmah dostaviti original ili ovjerenu kopiju pravnog akta o udruživanju. Ovim se oslobađa obveza naknadnog dostavljanja originala ili ovjerene kopije ako bude izabrana.

16.3. Ukoliko se ponuditelj odlučio da sudjeluje u postupku javne nabave kao član grupe ponuditelja, ne može u istom postupku sudjelovati i samostalno sa svojom ponudom, niti kao član druge grupe ponuditelja, odnosno postupanje suprotno ovom zahtjevu ugovornog organa će imati za posljedicu odbijanje svih ponuda u kojima je taj ponuditelj sudjelovao.

16.4. Grupa ponuditelja ne mora osnovati novu pravnu osobu da bi sudjelovala u ovom postupku javne nabave.

16.5. Grupa ponuditelja solidarno odgovara za sve obveze.

PODACI O PONUDI

17. Sadržaj ponude

 17.1 Ponuda treba sadržavati sljedeće dokumente (sadržaj ponude):

a) Popis dokumentacije koja je priložena uz ponudu – sadržaj ponude u skladu sa formom koja je data u Prilogu 1 tenderske dokumentacije;

b) Obrazac za ponudu, popunjen, potpisan i ovjeren u skladu sa formom koja je data u Prilogu 2 tenderske dokumentacije;

c) Obrazac za cijenu ponude, popunjen, potpisan i ovjeren u skladu sa formom koja je data u Prilogu 3 tenderske dokumentacije;

d) Obrazac za povjerljive informacije, sa navodima o povjerljivim informacijama ako ih ima u skladu sa formom koja je data u Prilogu 4 tenderske dokumentacije. Ukoliko ponuditelj dostavi nepopunjen ovaj obrazac, smatrat će se da ponuda ne sadrži povjerljive informacije i neće biti odbačena;

e) Osobna sposobnost; u skladu sa formom koja je data u Prilogu 5 tenderske dokumentacije

f) Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti; aktualni izvod iz sudskog registra

g) Ekonomska i financijska sposobnost; u skladu sa formom koja je data u Prilogu 6 tenderske dokumentacije

h) Tehnička i profesionalna sposobnost; u skladu sa formom koja je data u Prilogu 7 tenderske dokumentacije

i) Izjavu ponuditelja u skladu sa člankom 52. stavak (2) Zakona – Sukob interesa, prema formi koja je data u Prilogu 8 tenderske dokumentacije;

j) Nacrt ugovora (u skladu sa točkom 27 tenderske dokumentacije), i prema formi datoj u Prilogu 9 tenderske dokumentacije;

k) Original garancije za ozbiljnost ponude u obliku bezuvjetne bankovne garancije u skladu sa točkom 30. tenderske dokumentacije, u formi datoj u Prilogu 10;

l) Ovlaštenje/ovlaštenja kojim/a članovi grupe ponuditelja ovlašćuju lidera grupe ponuditelja da tu grupu predstavlja u toku postupka nabave, u slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuditelja, ovjereno kod nadležnog organa;

18. Način pripreme ponude

18.1. Ponuditelji su obvezni pripremiti ponude u skladu sa uvjetima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive, sve u skladu sa člankom 68. Zakona. Ponuditelj ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst tenderske dokumentacije.

18.2. Ponude se dostavljaju u:

– originalu, jednom primjerku;

– kopiji, jednom primjerku.

Predmjer radova dostavlja se i u elektronskoj formi preuzet uz tendersku dokumentacije s portala javnih nabava, jedan primjerak na DVD ili CD ili USB mediju u Excel formatu.

18.3. Original i kopija kompletne ponude se izrađuje na način da pojedinačno čine cjelinu i trebaju biti otipkani ili napisani neizbrisivom tintom izuzevši jedino predmjer iz priloga 12 (zbog obimnosti tenderske dokumentacije, za ugovorni organ je prihvatljivo da ponuditelji dostave isprintanu verziju Predmjera radova iz Priloga 12 koja je otipkana u excelu). Eventualne korekcije u tekstu ponude, tokom pripreme iste, moraju biti vidljive, čitljive te potpisane od strane osobe ovlaštene za podnošenje ponude od strane ponuditelja i ovjerene pečatom ponuditelja, u suprotnom ponuda će biti odbačena. Svi listovi originala ponude (podrazumijeva se kompletna ponuda koja sadrži komercijalni, kvalifikacioni, druge tražene dijelove) moraju biti čvrsto uvezani tj. uvezani tako da se sadržaj (listovi) ponude ne mogu nesmetano vaditi ili dopunjavati, a da se pri tome ne ugrozi cjelovitost ponude.

Pod čvrstim uvezom podrazumijeva se ponuda ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jamstvenikom sa naljepnicom i pečatom ponuditelja. Original i sve tiskane kopije ponude se uvezuju na gore opisan način. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i slično, koji ne mogu biti uvezani, ponuditelj obilježava nazivom i navodi u Popisu dokumentacije kao dio ponude. CD/DVD/USB na kojem je popunjeni predmjer radova ponude, u slučaju da se isti dostavlja u posebnoj kuverti stavljenoj u kovertu/paket sa originalom ponude ili se eventualno dostavlja zalijepljen/uvezan u original ponude, se ne navodi u Popisu dokumentacije originala ponude jer predstavlja zasebnu elektronsku kopiju predmjera radova.

Ako zbog obima ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. U tom slučaju svaki dio se čvrsto uvezuje na prethodno opisan način, a ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

Ukoliko se ne dostavi CD/DVD/USB na kojem je popunjeni Predmjera radova iz Priloga 12. ponuda će se smatrati nekompletna i bit će odbačena.

18.4. Sve stranice/listovi ponude trebaju biti označene brojem (numerirane) na način da je vidljiv redni broj stranice/lista.

Ako ponuda sadrži tiskanu literaturu, brošure, kataloge i sl. koji imaju izvorno numerirane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numeriraju dodatno.

Kada ponuda sadrži više dijelova, stranice/listovi se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice/lista kojim završava prethodni dio.

Ponuda neće biti odbačena ukoliko se neka, pojedinačna stranica/list ponude omaškom ponuditelja ne numerira, a pri tome su ostale stranice/listovi ponude numerirane na način da je osiguran kontinuitet numeriranja, te će se ovo smatrati manjim odstupanjem koje bitno ne mijenja osnovni zahtjev za numeraciju stranica/listova, naveden u tenderskoj dokumentaciji.

18.5. Garancija za ozbiljnost ponude se ne smije bušiti radi ulaganja u ponudu niti oštećivati na bilo koji način. Iz prethodno navedenog razloga, garanciju je potrebno uložiti u PVC košuljicu (“U” fascikla, plastična folija), na košuljici naznačiti broj stranice/lista ponude, na način na koji se naznačuje broj stranice/lista u cijeloj ponudi, i istu zatvoriti naljepnicom sa pečatom ponuditelja ili zatvoriti jamstvenikom, s tim da se na mjesto vezivanja jamstvenika zalijepi naljepnica sa pečatom ponuditelja. Ovako pripremljenu PVC košuljicu sa umetnutom garancijom za ozbiljnost ponude, uvezati u ponudu kao i ostale listove ponude.

18.6. Ponuda mora biti potpisana od strane osobe ovlaštene za podnošenje ponude od strane ponuditelja, te ovjerena pečatom ponuditelja, na mjestima gdje je to u ponudi naznačeno (na mjestima gdje piše potpis i pečat ponuditelja i na zadnjoj stranici Nacrta ugovora, na mjestu gdje piše “za Izvođača”), ako po zakonu države u kojoj je sjedište ponuditelja, isti ima pečat ili sadržavati dokaz da po zakonu države u kojoj je sjedište ponuditelja, ponuditelj nema pečat.

Sve stranice/listove nacrta ugovora treba parafirati osoba ovlaštena za podnošenje ponude od strane ponuditelja. Ostale stranice/listove ponude ne treba parafirati.

18.7. Forma ponude treba pratiti poglavlja iz tenderske dokumentacije.

19. Jezik i pismo ponude

19.1 Ponuda, svi dokumenti i pisana korespondencija u vezi sa ponudom između ponuditelja i ugovornog organa mora biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, i napisana na latiničnom ili ćiriličnom pismu ili na nekom drugom jeziku koji se najčešće koristi u međunarodnoj trgovini, ali pod uvjetom da je obavezno u ponudi dostavljen i zvanični prijevod (ovjeren od strane ovlaštenog sudskog tumača za jezik sa kojeg je izvršen prijevod), na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

Izuzetno, tiskana literatura, brošure, nacrti, kataloška dokumentacija proizvođača materijala i opreme i protokoli o tipskim ispitivanjima materijala i opreme, koje ponuditelj dostavlja mogu biti napisani na engleskom jeziku, bez obveze prijevoda na neki od službenih jezika u BiH.

Također, tiskana literatura, brošure, nacrti, kataloška dokumentacija proizvođača materijala i opreme i protokoli o tipskim ispitivanjima materijala i opreme, koje ponuditelj dostavlja mogu biti napisani i na drugom jeziku koji se koristi u međunarodnoj trgovini (npr. njemački, francuski,…), ali uz uvjet da se dostavi i cjelokupan prijevod na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, izvršen od strane ovlaštenog prevoditelja.

20. Način dostavljanja ponuda

Adresa: Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Mostar, Tvrtka Miloša 27. 88000 Mostar

U lijevom gornjem kutu koverte/paketa: naziv i adresa ponuditelja (grupe ponuditelja)

 Naziv predmeta nabave: Nastavak izgradnje Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog i poluotvorenog tipa u Mostaru-objekti „ Lamela “A”, Lamela “B”, Lamela “C”, Objekt za posjete, Objekt stražare i kontrole ulaza,  Objekt glavne kontrole ulaza

Naznaka: „NE OTVARAJ – do 21.12.2021. godine do 12,15 sati“.

20.1. Ponuda se dostavlja u originalu i kopiji, te i CD/DVD/USB na kojem je popunjeni predmjer radova iz Priloga 12. Na originalu i kopiji će čitko pisati „ORIGINAL PONUDE“ i „KOPIJA PONUDE“. Kopija ponude sadrži sva dokumenta koja sadrži i original. U slučaju razlike između originala i kopije ponude, vjerodostojan je original ponude.

Kopije ponude se dostavljaju zajedno sa originalom u jednoj kuverti/paketu, ako je fizički izvodivo, ili u više odvojenih koverata/paketa. CD/DVD/USB na kojem je popunjeni predmjer radova ponude se dostavlja u posebnoj kuverti stavljenoj u kovertu/paket sa originalom ponude ili se dostavlja zalijepljena/uvezana u original ponude.

20.2. Ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti zaprimljena na protokol ugovornog organu, na adresi navedenoj u tenderskoj dokumentaciji, do datuma i vremena navedenog u obavještenju o nabavi i tenderskoj dokumentaciji. Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuditelju.

20.3. Ponude se dostavljaju osobno na protokol ugovornog organa ili putem pošte, na adresu ugovornog organa Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Mostar

Adresa Tvrtka Miloša 27 88000 Mostar.      

20.4. Nije dozvoljeno dostavljanje alternativnih ponuda.

20.5. Ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude ponuditelja koji dostavi više ponuda, samostalno ili u okviru grupe ponuditelja, bit će odbačene.

21. Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda

21.1. Ponude se dostavljaju na način definiran u točki 20. ove tenderske dokumentacije, na protokol ugovornog organa na sljedeću adresu:

Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Mostar

Adresa Tvrtka Miloša 27 Mostar 88000

21.2. Rok za dostavljanje ponuda je 21.12.2021. godine do 12,00 sati“.

21.3. Ponuda ponuditelja mora biti dostavljena do datuma i sata naznačenog u obavještenju o nabavi odnosno tenderskoj dokumentaciji i za ugovorni organ nije relevantno kada je ona poslana niti na koji način. Ponuditelji koji ponude dostavljaju poštom preuzimaju rizik kašnjenja ukoliko ponude ne stignu do krajnjeg roka utvrđenog tenderskom dokumentacijom. Ponude zaprimljene nakon isteka roka za prijem ponuda se vraćaju neotvorene ponuditeljima.

22. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda

22.1 Javno otvaranje ponuda će se održati 21.12.2021. godine u 12,15 sati, u prostorijama ugovornog organa Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Mostar Adresa Tvrtka Miloša 27 Mostar.

22.2. Ovlašteni predstavnici ponuditelja, kao i sva druge zainteresirane osobe  mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskažu u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti svim ponuditeljima koji su u roku dostavili ponude putem Zapisnika sa otvaranja ponuda, odmah, a najkasnije u roku od 3 dana.

Sve druge zainteresirane osobe, zbog ograničenog kapaciteta mjesta otvaranja ponuda i specifičnosti istog, moraju najaviti svoju nazočnost najkasnije 24 sata prije otvaranja ponuda.

22.3. Na javnom otvaranju ponuda saopćit će se sljedeće informacije:

– naziv ponuditelja;

– cijena ponude (bez PDV-a);

– popust naveden u ponudi, ako je posebno iskazan.

22.4. Predstavnici ponuditelja moraju imati ovlaštenje za sudjelovanje na javnom otvaranju ponuda u ime Ponuditelja, ovjereno i potpisano od strane odgovorne osobe, da bi mogli potpisati i preuzeti Zapisnik sa otvaranja ponuda i vršiti druge pravne radnje zastupanja interesa Ponuditelja na otvaranju ponuda. U suprotnom, prisustvovat će otvaranju i smatrat će se ostalim zainteresiranim osobama bez gore navedenih prava.

23. Izmjena, dopuna i povlačenje ponuda:

23.1 Do isteka roka za prijem ponuda, ponuditelj može svoju ponudu izmijeniti ili dopuniti i to da u posebnoj kuverti/paketu, dostavi sve dokumente koji su vezani za izmjene ili dopune, uvezane na način kako se traži ovom tenderskom dokumentacijom, a na kuverti/paketu navesti sljedeće:

Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Mostar

Adresa Tvrtka Miloša 27, 88000 Mostar

Naziv i adresa ponuditelja (grupe ponuditelja) – u lijevom gornjem kutu koverte/paketa,

Broj: 01-11- 614 /21  

Naziv predmeta nabave: Nastavak izgradnje Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog i poluotvorenog tipa u Mostaru-objekti „ Lamela “A”, Lamela “B”, Lamela “C”, Objekt za posjete, Objekt stražare i kontrole ulaza, Objekt glavne kontrole ulaza.

naznaka: „NE OTVARAJ – do 21.12.2021. godine u 12,15 sati.

23.2 Ponuditelj može do isteka roka za prijem ponuda odustati od svoje ponude, na način da dostavi pisanu izjavu da odustaje od ponude, uz obavezno navođenje predmeta nabave i broja nabave, i to najkasnije do roka za prijem ponuda. U tom slučaju ponuda će biti vraćena ponuditelju neotvorena.

23.3. Ponuda se ne može mijenjati, dopunjavati, niti povući nakon isteka roka za prijem ponuda.

24. Cijena ponude

24.1. Cijena ponude je cijena bez PDV-a, koja је jednaka zbiru cijena bez PDV-a svih stavki navedenih u Obrascu za cijenu ponude – Prilog 3.

24.2. Cijena ponude mora biti isto izražena u Obrascu za ponudu – Prilog 2 i Obrascu za cijenu ponude – Prilog 3. U slučaju da se ne slažu cijene iz ova dva obrasca, prednost se daje cijeni ponude iz Obrasca za cijenu ponude – Prilog 3.

24.3. Cijena ponude se u Obrascu za ponudu i Obrascu za cijenu ponude navodi bez PDV-a, a zatim se posebno navodi ponuđeni popust, cijena ponude sa uključenim popustom, iznos PDV-a na cijenu ponude sa uključenim popustom i na kraju ukupna cijena ponude sa uključenim popustom (sa PDV-om). Ukupna cijena ponude sa uključenim popustom (sa PDV-om) piše se brojevima i slovima, kako je to predviđeno u Obrascu za ponudu. U slučaju neslaganja iznosa upisanih brojčano i slovima, prednost se daje iznosu upisanom slovima.

24.4. Ponuditelji su dužni dostaviti popunjen Obrazac za cijenu ponude – Prilog 3, u skladu sa svim zahtjevima koji su u njemu definirani, i ponuditelj je dužan dati ponudu za sve stavke koje su navedene u obrascu, vodeći pri tome računa da cijena niti jedne stavke u obrascu ne može biti 0 (nula). U slučaju da ponuditelj ne popuni obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, njegova ponuda će biti odbačena.

24.5. Ponuditelj iskazuje popust u postotcima i u novčanom iznosu. U slučaju da ponuditelj ne nudi popust, na mjestima gdje se upisuje pripadajući iznos popusta upisuje 0,00. Ako ponuditelj ne iskaže popust na propisan način ili na bilo koji način uvjetuje popust, smatrat će se da nije ni ponudio popust. U slučaju razlike u popustu iskazanom u postotcima i u novčanom iznosu prednost se daje iznosu iskazanom u postotcima.

24.6. Ukoliko ponuditelj nije PDV obveznik u Bosni i Hercegovini, cijenu ponude u Obrascu za ponudu i Obrascu za cijenu ponude navodi bez PDV-a, zatim posebno navodi ponuđeni popust, cijenu ponude sa uključenim popustom bez PDV-a, ne prikazuje PDV (na mjestu gdje se upisuje pripadajući iznos PDV-a upisuje 0,00) i na kraju, na mjestu ukupne cijene ponude upisuje prethodno navedenu cijenu ponude sa uključenim popustom bez PDV-a (brojevima i slovima).

24.7. U slučaju stranog ponuditelja, isti je dužan da se, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, registrira kod poreskog punomoćnika za PDV koji ima sjedište u BiH, a sve skladu sa člankom 60. Zakona o porezu na dodatu vrijednost (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 9/05, 35/05 i 100/08), (u daljem tekstu: Zakon o PDV-u), i o tome Ugovornom organu dostavi pisani dokaz najkasnije do zaključenja ugovora.

24.8. Ponuđena cijena robe na paritetu DDP treba uključivati sve obveze vezane za tu robu, a naročito:

a) sve carinske obveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze koji su već plaćeni ili koji se mogu platiti na komponente i sirovine koje se koriste u proizvodnji ili sastavljanju roba;

b) sve carinske obveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze koji su već plaćeni na direktno uvezene komponente koje se nalaze ili će se nalaziti u toj robi;

c) sve pripadajuće indirektne poreze (odnosi se na carine ali ne na PDV koji se plaća u BiH), poreze na prodaju i druge slične poreze na gotove proizvode koji će se trebati platiti u Bosni i Hercegovini, ako ovaj ugovor bude dodijeljen;

d) cijenu prijevoza i špediterske usluge;

e) osiguranje;

f) cijenu popratnih (dodatnih) usluga navedenih u tenderskoj dokumentaciji

g) druge troškove u procesu nabave i isporuke robe.

24.9. Cijena ponude koju navede ponuditelj neće se mijenjati u tijeku izvršenja ugovora. Ugovorni organ će kao neprihvatljivu odbiti onu ponudu koja sadrži cijenu ponude koja se može prilagođavati, a koja nije u skladu s ovim stavom.

24.10. Cijena ponude treba biti navedena u konvertibilnim markama (KM). Strani ponuditelji mogu cijenu ponude iskazati u eurima (EUR), isključivo na paritetu DDP (Incoterms 2010). Navedeni iznos preračunat će se u KM prema zvaničnom kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan otvaranja ponuda i zadržati po istom tečaju sve do kraja realizacije ugovora.

25. Kriterij za dodjelu ugovora

25.1. Kriterij za dodjelu ugovora je: Najniža cijena.

25.2. Ugovor se dodjeljuje ponuditelju koji je ponudio najnižu cijenu ponude.

25.3. Ponude koje ne zadovolje tehničke zahtjeve i specifikacije ili nisu u skladu s opisom predmeta javne nabave, bit će odbačene.

26. Period važenja ponude

26.1 Ponude moraju važiti 120 (stotinudvadeset)dana, računajući od dana isteka roka za dostavljanje ponuda. Sve dok ne istekne period važenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da traži od ponuditelja u pisanoj formi da produže period važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Ponuditelji mogu odbiti takav zahtjev, a da time ne izgube pravo na garanciju za ozbiljnost ponude.

Ponuditelj koji pristane da produži period važenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ, produžit će period važenja ponude i dostaviti produženu garanciju za ozbiljnost ponude s produženim rokom i to u roku koji odredi ugovorni organ. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako ponuditelj ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u vezi sa produženjem perioda važenja ponude ili ne dostavi produženu garanciju za ozbiljnost ponude, smatrat će se da je ponuditelj odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda neće razmatrati u daljnjem tijeku postupka.

26.2. Ponuđeni period važenja ne može biti kraći od perioda traženog u tenderskoj dokumentaciji, a ugovorni organ ne može utvrditi period kraći od 30 dana. Ukoliko ponuditelj u ponudi ne navede period njenog važenja, smatra se da ponuda važi za period naznačen u tenderskoj dokumentaciji.

26.3. U slučaju da je period važenja ponude kraći od perioda navedenog u tenderskoj dokumentaciji, ugovorni organ će odbiti takvu ponudu u skladu sa člankom 60. stavak (1) Zakona.

27. Nacrt ugovora

27.1. Nacrt ugovora je dat u Prilogu 9 ove tenderske dokumentacije. Ponuditelj ne treba popuniti Nacrt ugovora sa svojim podacima i detaljima koji su sadržani u ponudi (tj. cijena i drugi podaci). Ti podaci će biti uvršteni u Ugovor prilikom pripreme istog nakon provedenog postupka javne nabave kojom prilikom će se upisati podaci koje je ponuditelj naveo u svojoj ponudi. Nacrt ugovora na njegovoj zadnjoj stranici, treba biti potpisan od strane ponuditelja (odgovorne osobe ponuditelja ili osobe ovlaštene za podnošenje ponude od strane ponuditelja), te ovjeren pečatom ponuđača na za to predviđenom mjestu. Na prethodno opisan način, potpisan i ovjeren nacrt ugovora čini sastavni dio ponude.

28. Zaključivanje ugovora

28.1. Ugovorni organ će dostaviti na potpis izabranom ponuditelju prijedlog ugovora i to nakon isteka roka od petnaest (15) dana, računajući od dana kada su svi ponuditelji obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, osim u slučaju da odluka nije postala konačna zbog uložene žalbe (slučaj odgađanja nastavka postupka) ili je poništena povodom uložene žalbe. Prijedlog ugovora će odgovarati nacrtu ugovora iz tenderske dokumentacije pri čemu Ugovorni organ zadržava pravo prilagođavanja prijedloga ugovora u skladu sa predmetom nabave.

28.2. Ugovor će se zaključiti u skladu sa uvjetima iz tenderske dokumentacije, prihvaćene ponude i u skladu sa zakonima o obligacionim odnosima u BiH.

28.3. Ugovorni organ će dostaviti prijedlog ugovora ponuditelju čija je ponuda na rang listi odmah iza ponude izabranog ponuditelja, ako izabrani ponuditelj:

– propusti da dostavi originale ili ovjerene kopije dokumenata i članka 45. i 47. Zakona, ne starije od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude, u roku od 5 dana od dana obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuditelja ili

– propusti da dostavi dokumentaciju koja je bila uvjet za potpisivanje ugovora, a koju je bio dužan da dostavi u skladu sa propisima u BiH, ili

– u pisanoj formi odbije dodjelu ugovora, ili

– propusti da dostavi garanciju za izvršenje ugovora u skladu sa uvjetima iz tenderske dokumentacije, ili

– propusti da potpiše ugovor o nabavi u roku koji odredi Ugovorni organ ili

– odbije da zaključi ugovor u skladu sa uvjetima iz tenderske dokumentacije i ponude koju je dostavio.

OSTALI PODACI I DODATNE INFORMACIJE

29. Trošak ponude, objava i preuzimanje tenderske dokumentacije

29.1. Trošak pripreme ponude i podnošenja ponude u cjelini snosi ponuditelj.

29.2 Ugovorni organ objavljuje tendersku dokumentaciju, istovremeno s objavom obavijesti o nabavi, u sistemu “E-nabave”, u skladu sa člankom 55. Zakona i člankom 1. stavak (3) točka b) i člankom 9. Uputstva o uvjetima i načinu objavljivanja obavijesti i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabava u informacionom sistemu “E-nabave” (“Službeni glasnik BiH”, br. 90/14 i 53/15).

29.3. Preuzimanje tenderske dokumentacije vrši se na način da zainteresirani privredni subjekti iz članka 2. stavak (1) točka c) Zakona koji su registrirani u sistemu “E-nabave”, bez naknade, preuzimaju tendersku dokumentaciju objavljenu u sistemu “E – nabave”. Objavom tenderske dokumentacije na sistemu “E – nabave” onemogućeno je dostavljanje iste na druge načine predviđene člankom 55. stavak (1) točka a) – c) Zakona. Također, za istu se ne zahtjeva novčana naknada za preuzimanje.

29.4. Tenderska dokumentacija može se preuzeti više puta za isti postupak javne nabave. Ako korisnik sistema preuzme tendersku dokumentaciju za isti postupak javne nabave više puta, rok za žalbu iz članka 101. stavak (1) točka b) Zakona računa se od dana prvog preuzimanja tenderske dokumentacije.

29.5. Kompletna tenderska dokumentacija, za uvid, biti će objavljena na web stranici Ugovornog organa i to: www.kpzmostar.org.

30. Ispravka i/ili izmjena tenderske dokumentacije, traženje pojašnjenja

30.1 Objavom tenderske dokumentacije u sistemu “E – nabave”, postavljanje zahtjeva za pojašnjenje tenderske dokumentacije i odgovora s pojašnjenjem može se izvršiti samo u formi i na način kako je definirano u sistemu “E – nabave”. Izmjene i dopune tenderske dokumentacije se vrše na način da se objavljuje novi dokument u sistemu “E – nabave”.

30.2. Zainteresirani kandidati/ponuditelji mogu, u sistemu “E – nabave”, tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije blagovremeno, a najkasnije deset (10) dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za učešće ili ponuda.

30.3. Ugovorni organ će odgovoriti na zahtjev za pojašnjenje, blagovremeno u roku od tri (3) dana, a najkasnije pet (5) dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za učešće ili ponude, a odgovor s pojašnjenjem kroz sistem “E – nabave” dostaviti svim kandidatima/ponuditeljima koji su preuzeli tendersku dokumentaciju sa sistema “E – nabave”.

30.4 Ukoliko odgovor iz stavka (3) ovog članka, dovodi do izmjena tenderske dokumentacije i te izmjene zahtijevaju od kandidata/ponuditelja da izvrše znatne izmjene i/ili da prilagode njihove ponude, naručitelj je obvezan produžiti rok za podnošenje zahtjeva za sudjelovanje ili ponuda, najmanje za sedam (7) dana.

30.5 Ugovorni organ može napraviti izmjene i dopune tenderske dokumentacije pod uvjetom da se one učine dostupnim zainteresiranim kandidatima/ponuditeljima istog dana, a najkasnije pet dana prije isteka utvrđenog roka za prijem zahtjeva za učešće ili ponuda.

31. Podugovaranje

31.1. U slučaju da ponuditelj u svojoj ponudi (Izjave ponuditelja u Obrascu za ponudu – Prilog 2) naznači da će dio ugovora dati podugovaraču, mora se izjasniti koji dio (opisno ili procentualno ili u vrijednosti ponude izraženoj u valuti ponude bez PDV-a) će dati podugovaraču. U Izjavi ne mora identificirati podugovarača.

31.2. Izabrani ponuditelj je dužan, prije nego uvede podugovarača u posao, obratiti se pismeno ugovornom organu za suglasnost za uvođenje podugovarača, sa svim podacima vezano za podugovarača. Ugovorni organ može izvršiti provjeru kvalifikacija ponuditelja u skladu s člankom 44. Zakona, i u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o podugovaraču, obavijestiti dobavljača o svojoj odluci.

31.3. Ugovorni organ ukoliko odbije dati suglasnost za uvođenje podugovarača za koje je izabrani ponuditelj dostavio zahtjev, dužan je pismeno obrazložiti razloge zbog kojih nije dao suglasnost.

31.4 Ponuditelj kojem je dodijeljen ugovor dužan je prije realizacije podugovora dostaviti ugovornom organu podugovor koji obavezno sadrži sljedeće elemente propisane člankom 73. stav (4) Zakona, i to:

– dio ugovora – koji će realizirati podugovarač;

– naziv, opis i vrijednost dijela ugovora koji će realizirati podugovarač;

– podatke o podugovaraču: naziv podugovarača, sjedište, JIB/IDB, broj transakcijskog računa i naziv banke kod koje se vodi.

31.5. Gore navedeni podaci su osnova za direktno plaćanje podugovaraču.

31.6. U slučaju podugovaranja, odgovornost za uredno izvršavanje ugovora snosi izabrani ponuditelj.

31.7.  U ovom postupku javne nabave dozvoljeno je podugovaranje u iznosu do 30%.

Napomena:

U skladu sa Zakonom o javnim nabavama podugovarač se ne smatra ponuditeljem niti članom grupe ponuditelja u smislu postupka javne nabave.

Ukoliko se ponuditelj u ponudi uopće ne izjasni o angažiranju podugovarača smatrati će se da ga neće angažirati.

32. Rok za donošenje odluke o izboru

32.1. Ugovorni organ će donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja ili odluku o poništenju u postupku javne nabave u roku koji je određen tenderskom dokumentacijom kao rok važenja ponude, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana isteka važenja ponude, odnosno u produženom periodu roka važenja ponude, ukoliko se on produži na zahtjev ugovornog organa. Odluka o rezultatima postupka javne nabave bit će objavljena na web stranici ugovornog organa www.kpzmostar.org.

32.2. Svi ponuditelji će biti obaviješteni o odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabave u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke, i to putem pošte s povratnicom. Uz obavještenje o rezultatima postupka ugovorni organ će dostaviti ponuditeljima odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja ili poništenju postupka, kao i zapisnik o ocjeni ponuda.

33. Rok, način i uvjeti plaćanja izabranom ponuditelju

33.1 Plaćanje izabranom ponuditelju će se vršiti na način definiran u Nacrtu ugovora (Prilog 9. ove tenderske dokumentacije).

34. Povjerljivost dokumentacije gospodarskih subjekata

34.1. Ponuditelj koji dostavlja ponudu koja sadrži određene informacije/podatke koje su povjerljive treba u ponudi dostaviti spisak povjerljivih informacija/podataka u formi koja je dana u Prilogu 4 – Obrazac za povjerljive informacije, potpisan i ovjeren od strane ponuditelja ili u slučaju da ponuda ne sadrži povjerljive informacije/podatke, treba da u ponudi dostavi Obrazac za povjerljive informacije potpisan i ovjeren od strane ponuditelja, sa izjašnjenjem da nema povjerljivih informacija.

U slučaju postojanja povjerljivih informacija/podataka, uz njihovo navođenje, ponuditelj je dužan da naznači brojeve stranica u ponudi na kojoj se nalaze, pravni temelj po kojem se te informacije/podaci smatraju povjerljivim i koliko dugo će biti povjerljive.

34.2. Ukoliko ponuditelj u ponudi ne dostavi Obrazac za povjerljive informacije ili ga dostavi nepopunjenog smatrat će se da ponuda ne sadrži povjerljive informacije i neće biti odbačena.

34.3. Povjerljivim podacima ne mogu se smatrati (članak 11. ZJN):

a) ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi;

b) predmet nabave, odnosno ponuđena roba, usluga ili rad od koje zavisi poređenje sa tehničkom specifikacijom i ocjena da je ponuda u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije;

c) dokazi o osobnoj situaciji ponuditelja (u smislu odredbi čl. 45.-51. Zakona).

34.4. Ako ponuditelj označi povjerljivim podatke koji se u skladu sa ovom točkom tenderske dokumentacije ne mogu proglasiti povjerljivim ili dijelove ponude koji su po svojoj prirodi javne informacije (katalozi, financijski izvještaji koji su dostupni na web-u, podaci koji se koriste za ocjenu ponude, uvjerenja iz javnih registara i slični dokumenti), ugovorni organ ih neće smatrati povjerljivim, a ponuda ponuditelja neće biti odbačena.

34.5. Nakon javnog otvaranja ponuda niti jedna informacija vezana za ispitivanje, pojašnjenje ili ocjenu ponuda ne smije se otkrivati nijednom sudioniku postupka ili trećoj osobi prije nego što se odluka o rezultatu postupka ne saopći sudionicima postupka.

34.6. Sudionici u postupku javne nabave ni na koji način ne smiju neovlašteno prisvajati, koristiti za svoje potrebe ili proslijediti trećim osobama podatke, rješenja ili dokumentaciju (informacije, planove, računalne programe i dr.) koji su mu stavljeni na raspolaganje ili do kojih su došli na bilo koji način u postupku javne nabave.

34.7. Nakon prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja ili odluke o poništenju postupka javne nabave, a najkasnije do isteka roka za žalbu, ugovorni organ će po prijemu zahtjeva ponuditelja, a najkasnije u roku od dva (2) dana od dana prijema zahtjeva, omogućiti uvid u svaku ponudu, uključujući dokumente podnesene u skladu sa člankom 45. stavak (2) ZJN i pojašnjenja originalnih dokumenata u skladu s člankom 68. stavak (3) ZJN, osim informacija koje je ponuditelj označio kao povjerljive i koje se mogu smatrati povjerljivim u skladu sa Zakonom.

35. Neprirodno niska cijena ponude

35.1. Ako ugovorni organ ocijeni da je ponuđena cijena neprirodno niska, u skladu sa člankom 66. Zakona, pismeno će zahtijevati od ponuditelja da obrazloži ponuđenu cijenu.

35.2. Ponuditelj je dužan na zahtjev ugovornog organa da pismeno dostavi detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, uključujući elemente cijene, odnosno razloge za ponuđenu cijenu. Ugovorni organ će uzeti u razmatranje objašnjenja koja se na primjeren način odnose na:

a) ekonomičnost proizvodnog procesa, pruženih usluga ili građevinske metode;

b) izabrana tehnička rješenja i/ili izuzetno pogodne uvjete koje ponuditelj ima za dostavu robe, pružanje usluga ili za izvođenje radova;

c) originalnost robe, usluga ili radova koje je ponuditelj ponudio;

d) usklađenost s važećim odredbama koje se odnose na zaštitu na radu i uvjete rada na mjestu gdje se isporučuje roba, pružaju usluge ili se izvode radovi;

e) mogućnost da ponuditelj prima državnu pomoć, s tim da ponuditelj mora dokazati da je državna pomoć dodijeljena u skladu sa važećim propisima.

35.3 Ugovorni organ će obavezno zatražiti obrazloženje neprirodno niske cijene ponude, u sljedećim slučajevima:

– ako je cijena ponude za više od 50% niža od prosječne cijene preostalih prihvatljivih ponuda, ako su primljene najmanje tri prihvatljive ponude, ili

– ako je cijena ponude za više od 20% niža od cijene drugo rangirane prihvatljive ponude.

 Ovo pravilo ne sprečava ugovorni organ da zatraži obrazloženje neprirodno niske cijene ponude i iz drugih razloga propisanih člankom 66. Zakona o javnim nabavama.

35.4 Ako ponuditelj odbije da dostavi pisano obrazloženje ili dostavi obrazloženje, iz kojeg se ne može utvrditi da će ponuditelj biti u mogućnosti da isporuči robu/pruži usluge/izvede radove po ponuđenoj cijeni, ugovorni organ će takvu ponudu odbaciti.

36. Provjera računske ispravnosti ponude

36.1. Ugovorni organ će ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke prirode, ukoliko se ista otkrije tokom provjere računske ispravnosti ponude. Ugovorni organ će neodložno ponuditelju uputiti obavijest o svakoj ispravci i može nastaviti sa postupkom ocjene ponude, sa ispravljenom greškom, pod uvjetom da je ponuditelj pisanim putem prihvatio ispravku u roku koji je odredio ugovorni organ. Ispravljeni iznosi su kao takvi obvezujući za ponuditelja. Ako ponuditelj ne prihvati predloženu ispravku, ponuda se odbacuje i garancija za ozbiljnost ponude, ukoliko postoji, se vraća ponuditelju.

36.2. Ugovorni organ će ispraviti greške u računanju cijene u sljedećim slučajevima:

a) ako postoji razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa koji se dobije množenjem jedinične cijene i količine, jedinična cijena koja je navedena će imati prednost i potrebno je ispraviti konačan iznos;

b) ako postoji greška u ukupnom iznosu u vezi sa sabiranjem podiznosa, podiznos će imati prednost, kada se ispravlja ukupan iznos.

36.3. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

37. Sukob interesa

37.1. U skladu sa člankom 52. Zakona, kao i sa drugim važećim propisima u BiH, ugovorni organ će odbiti ponudu ukoliko je ponuditelj koji je dostavio ponudu, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa mito u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši utjecaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tijek postupka javne nabave. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti ponuditelja i Agenciju za javne nabave o odbijanju ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvještaju o postupku nabave.

37.2. Ponuditelj je dužan da uz ponudu dostavi i posebnu pismenu Izjavu u vezi članka 52. stavak (2) Zakona o javnim nabavama da nije nudio mito niti sudjelovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavi i to u formi utvrđenoj Prilogom 8 tenderske dokumentacije, ovjerenu kod organa nadležnog za ovjeru dokumenata, ne stariju od datuma objave obavijesti za predmetnu nabavu. Ako ponudu dostavlja grupa ponuditelja svaki član mora dostaviti izjavu po članku 52. Zakona.

37.3. U slučaju da ponuda prouzrokuje ili može prouzrokovati sukob interesa u skladu sa važećim propisima u BiH (članak 52. Zakona), ugovorni organ će postupiti u skladu sa tim propisima, što uključuje i obrazloženo odbijanje takve ponude. S tim u vezi, ponuda će biti odbačena ako:

– rukovoditelj ugovornog organa ili član upravnog ili nadzornog odbora ugovornog organa istovremeno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu koji dostavlja ponudu

– ako je rukovoditelj ugovornog organa ili član upravnog ili nadzornog odbora ugovornog organa istovremeno i vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju, odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta sa više od 20%, ili

– ako je ponuditelj direktno ili indirektno sudjelovao u tehničkim konzultacijama u pripremi postupka javne nabave, a ne može objektivno da dokaže da njegovo sudjelovanje u tehničkim konsultacijama ne ograničava konkurenciju, te da svi ponuditelji imaju jednak tretman u postupku, sve u skladu sa odredbama članka 52. stavka 5), 6) i 7) Zakona, ili postoje druge okolnosti koje dovode do sukoba interesa u skladu sa važećim propisima u BiH.

38. Pouka o pravnom lijeku

38.1. Svaki ponuditelj koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavi i smatra da je ugovorni organ u toku postupka javne nabave izvršio povrede Zakona i/ili podzakonskih akata, ima pravo da uloži žalbu na postupak u roku koji je određen u članku 101. Zakona.

38.2. Žalba se izjavljuje ugovornom organu u najmanje tri primjerka, u pisanoj formi direktno, ili preporučenom poštanskom pošiljkom, u rokovima propisanim člankom 101. Zakona.

38.3. Ugovorni organ je dužan u roku od pet dana od dana zaprimanja žalbe donijeti odgovarajuću odluku po žalbi u skladu sa člankom 100. Zakona.

38.4. Ako ugovorni organ odbaci žalbu zaključkom zbog procesnih nedostataka (žalba neblagovremena, nedopuštena ili izjavljena od neovlaštenog lica) ponuditelj može izjaviti žalbu URŽ u roku od 10 dana, od dana prijema zaključka.

38.5. Ako ugovorni organ usvoji žalbu djelomično ili u cijelosti, te svoje rješenje ili odluku zamjeni drugim rješenjem ili odlukom ili poništi postupak nabave, ponuditelj može izjaviti žalbu URŽ u roku od 5 (pet) dana, od dana prijema rješenja, posredstvom ugovornog organa.

38.6 Ako ugovorni organ utvrdi da je žalba blagovremena, dopuštena i izjavljena od ovlaštenog lica, ali je neosnovana, dužan je u roku od pet dana, od datuma njenog zaprimanja proslijediti žalbu URŽ, sa svojim izjašnjenjem na navode žalbe, kao i kompletnom dokumentacijom vezano za postupak protiv kojeg je izjavljena žalba.

39. Garancija za ozbiljnost ponude

39.1. Da bi sudjelovali u postupku javne nabavke ponuditelji trebaju dostaviti originalnu bezuvjetnu bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude (u daljnjem tekstu: garancija za ponudu).

Iznos tražene garancije za ozbiljnost ponude je 1,5 % od procijenjene vrijednosti nabave bez PDV-a. Period važenja ponude plus trideset (30) dana.

39.2. Garancija za ponudu se dostavlja u formi datoj u Prilogu 10. tenderske dokumentacije.

39.3. Ako garanciju za ozbiljnost ponude dostavlja grupa ponuđača, garanciju za ozbiljnost ponude može dostaviti jedan član grupe, više članova grupe ili svi članovi grupe. Garancija se dostavlja u traženom iznosu, bez obzira da li je dostavlja jedan član, više ili svi članovi grupe ponuđača.

39.4. Ukoliko uvjet za dostavljanje garancije ne bude ispunjen, ponuda će biti odbačena.

Garancija se ne smije bušiti radi ulaganja uz ponudu već treba biti dostavljena na slijedeći način:  originalna bankarska garancija se pakuje u plastičnu foliju koja se na vrhu- zatvori naljepnicom na koju se stavlja pečat ponuđača ili se otvor na foliji zatvori jamstvenikom, a na mjesto vezivanja zalijepi naljepnica i otisne pečat ponuđača; plastična folija u kojoj je originalna bankarska garancija mora biti označena- rednim brojem stranice ili lista, kao i ostale stranice ili listovi ponude i kao takva čini sastavni dio ponude. Ukoliko garancija za ozbiljnost ponude nije dostavljena na propisani- način, shodno prethodnom, ugovorni organ će takvu ponudu odbaciti

39.5. Postupanje sa garancijom za ponudu vršit će se u skladu Pravilnikom o obliku garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora (“Službeni glasnik BiH” br. 90/14).

40. Garancija za uredno izvršenje ugovora

40.1. Ponuditelj koji je izabran kao najpovoljniji dužan je u roku od petnaest (15) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora dostaviti Ugovornom organu bezuvjetnu bankarsku garanciju za uredno izvršenje ugovora u iznosu od 10% (deset procenata) od ukupne vrijednosti ugovora bez uračunatog PDV-a, sa klauzulom plativo na prvi pisani poziv korisnika garancije i bez prava prigovora, s rokom važnosti, rok izvršenja ugovornih obveza plus šezdeset (60) dana. Ponuditelj prihvata obvezu dostavljanja garancije za uredno izvršenje ugovora, potpisivanjem Izjave ponuditelja u Obrascu za ponudu – Prilog 2 tenderske dokumentacije, točka (10 b).

40.2 Garancija za uredno izvršenje ugovora će biti nominirana u valuti Ugovora i mora biti dostavljena u formi datoj u Prilogu 11. tenderske dokumentacije.

41. E-AUKCIJA

41.1. Za ovaj postupak javne nabavke predviđeno je provođenje E – aukcije u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja E – aukcije (Službeni glasnik BiH br. 66/16).

41.2. E – aukcija je način provođenja dijela postupka javne nabavke, koji uključuje podnošenje novih cijena, izmijenjenih naniže, a odvija se nakon početne ocjene ponuda i omogućava njihovo rangiranje pomoću automatskih metoda ocjenjivanja u informacionom sistemu E – nabavke.

41.3. Ugovorni organ određuje početak i dužinu trajanja E – aukcije u sistemu E – nabavke. Za zakazivanje i početak E – aukcije referentno je vrijeme u sistemu E – nabavke. Od momenta zakazivanja do vremena početka E – aukcije mora proći minimalno 48 SATI. E – aukcija ne može početi vikendom, neradnim danom i radnim danom prije 9:00 sati i nakon 15:00 sati.

41.4. Svi ponuđači koji su podnijeli prihvatljive ponude, momentom zakazivanja E – aukcije obavještavaju se istovremeno putem sistema E – nabavke o slijedećem:

a) datumu i vremenu početka E – aukcije,

b) prethodno određenom trajanju E – aukcije;

c) broju postupka javne nabavke i broju lota, ukoliko je postupak podijeljen na lotove;

d) poziciji na rang listi u početnoj ocjeni ponuda;

e) da li se na ponudu primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg.

41.5. Izmjenu vremena početka i dužine trajanja E – aukcije ugovorni organ može vršiti kroz sistem E – nabavke do momenta početka E – aukcije. Od momenta izmjene do novog početka E – aukcije mora proći minimalno 48 sati. Otkazivanje E – aukcije se može vršiti kroz sistem E – nabavke do momenta početka E – aukcije.

41.6. Svako snižavanje cijene ponude u slučaju najniže cijene, kao kriterija za dodjelu ugovora, je moguće u rasponu od 0,1 % do 10 % najniže početne cijene svih ponuda.

41.7. Sistem E – nabavke šalje obavještenje o završenoj E – aukciji. Ugovorni organ po završetku E – aukcije, u skladu sa članom 69. Zakona donosi odluku o prestanku postupka javne nabavke i obavještava ponuđače u skladu sa članom 71. Zakona.

41.8. Kako se ukupna cijena odnosi na tehničku specifikaciju koja se sastoji od više pozicija tada će se svaka od pozicija umanjiti za isti postotak koliko iznosi konačno procentualno umanjenje ukupne cijene postignute nakon E – aukcije, te će se na tako umanjene cijene nuditi zaključenje ugovora najpovoljnijem ponuđaču u skladu sa člankom 72. Zakona.

Prilog 1.

Popis dokumentacije

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Ponuđač popunjava tabelu Priloga uz navođenje rednog broja stranice u ponudi.

PRILOG 2.

OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

Broj nabavke : ……………………………….

Broj obavještenja sa Portala JN…………………………………

UGOVORNI ORGAN ___________________________________________* (Upisuje se naziv ugovornog organa)

Adresa ugovornog organa __________________________________ *Ukoliko se provodi postupak zajedničke javne nabavke ili nabavku provodi centralno nabavno tijelo, upisuju se nazivi svih ugovornih organa koji sudjeluju u tom postupku, sa naznakom koji od navedenih ugovornih organa istupa za sve ugovorne organ u tom postupku javne nabavke

PONUĐAČ _____________________________________________________* (Upisuje se naziv ponuđača i ID broj ponuđača)

Adresa ponuđača___________________________________________________________

*Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, upisuju se isti podaci za sve članove grupe ponuđača, kao i kada ponudu dostavlja samo jedan ponuđač, a pored naziva ponuđača koji je predstavnik grupe ponuđača upisuje i se podatak da je to predstavnik grupe ponuđača. Podugovarač se ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke.

KONTAKT OSOBA (za konkretnu ponudu)

Ime i prezime 
Adresa 
Telefon 
Faks 
E-mail 

IZJAVA PONUĐAČA* *Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, onda Izjavu ponuđača popunjava predstavnik grupe ponuđača.

U postupku javne nabavke, koju ste pokrenuli i koja je objavljena na Portalu javnih nabavki, Broj obavještenja o nabavci ………………, dana …………., dostavljamo ponudu i izjavljujemo slijedeće:

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije br. …………(broj nabavke koji je dao ugovorni organ), ovom izjavom prihvaćamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije za isporuku roba/usluga/radova, u skladu sa uvjetima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

* Ukoliko je predmet nabavke podijeljen na lotove, jasno naznačiti za koje lotove se dostavlja ponuda i to na slijedeći način, za svaki lot: Lot br.(….): Naziv robe (sa količinama, ukoliko je primjenjivo)/usluge/radova

3. Cijena naše ponude (bez PDV-a) je ____________________KM

Popust iznosi  ______________________KM

Ukupna cijena naše ponude (bez PDV-a) i sa uključenim popustom iznosi_________________KM ili slovima

PDV (17%) iznosi__________________   KM ili slovima

Ukupna cijena naše ponude (sa PDV-om) iznosi___________________KM

 ili slovima

U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu naše ponude, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz obrasca za cijenu ponude.

4. *Ova ponuda važi ________________      dana (ne kraće od 150 (stotinupedeset) dana), računajući od isteka roka za prijem ponuda.

5. Garancija za ponudu je dostavljena u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

6. Ako naša ponuda bude najuspješnija u ovom postupku javne nabavke, obavezujemo se:

a) dostaviti dokaze o kvalificiranosti, u pogledu lične sposobnosti, registracije, ekonomske i financijske sposobnosti, te tehničke i profesionalne sposobnosti koji su traženi tenderskom dokumentacijom i u roku koji je utvrđen, a što potvrđujemo izjavama u ovoj ponudi;

b) dostaviti garanciju za dobro izvršenje ugovora, u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

7. Podugovaranje – zaokružiti a) ili b)

a) Imamo namjeru podugovaranja prilikom izvršenja ugovora (ako se izjavi namjera

podugovaranja popuniti najmanje obavezne podatke)

Naziv i sjedište podugovarača (nije obavezan podatak):

_____________________________________ i/ili

Dio ugovora koji se namjerava podugovarati (obavezan podatak – navesti opisno ili u

procentima):

__________________________________

__________________________________

b) Nemamo namjeru podugovaranja

Napomena: Ukoliko Ponuđač propusti da zaokruži i a) i b) smatra se da nema namjeru

podugovaranja.

Ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja ponuđača:[…………………………]

Potpis ovlaštene osobe: […………………………]

Mjesto i datum: [………………………………….]

Pečat poduzeća:

PRILOG 3.

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE – RADOVI

Strana ____ od _____

Naziv dobavljača: _____________________

Ponuda br. __________________________

Ukupna cijena bez PDV-a 
Popust koji dajemo iznosi: ( ) % ili apsolutni iznos 
Cijena naše ponude, sa uključenim popustom je: 
PDV na cijenu ponude (sa uračunatim popustom) 
Ukupna cijena za ugovor je: 

Ponuda se dostavlja za ukupne radove prema Predmjeru radova iz Priloga 12.

Potpis dobavljača__________________________

Napomena:

1.  Cijena mora biti izražena u KM.

2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.

3. Ovaj obrazac za cijenu ponude je jedna od mogućih opcija.

PRILOG 4.

OBRAZAC ZA DOSTAVU POVJERLJIVIH INFORMACIJA

Informacija koja je povjerljivaBrojevi stranica s tim informacijama u ponudiPravna osnova na temelju kojeg je taj podatak povjerljivVremenski period u kojem će te informacije biti povjerljive
    
    
    
    
    

Napomena:

1. Povjerljivim informacijama ne mogu se smatrati: ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi; predmet nabavke, odnosno ponuđena roba, usluga ili rad; potvrde, uvjerenja i ostala dokumentacija od kojih zavisi kvalifikacija ponuđača u ovom postupku javne nabavke. Ukoliko ponuđač i navede navedene podatke kao povjerljive oni se ipak neće smatrati povjerljivim

2. Ponuđač je dužan navesti pravna osnova na osnovu kojeg su određeni podaci povjerljivi. Paušalno navođenje povjerljivih podataka bez naznačavanja pravnog osnova na temelju kojih se ti podaci smatraju povjerljivima neće obavezivati ugovorni organ da iste smatra takvima.

Potpis i pečat ponuditelja _____________________

PRILOG 5.

I z j a v a o ispunjenosti uvjeta iz članka 45. stav (1) točaka od a) do d) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14)

Ja, niže potpisani _________________________________, sa osobnom iskaznicom broj: (Ime i prezime) _________________ izdatom od ______________________, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _________________(naznačiti položaj), ______________________________________________(Naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj__________________________, čije sjedište se nalazi u __________________ na adresi______________________________________________, kao kandidat/ponuditelj u postupku javne nabave – „otvoreni postupak“, za obavljanje poslova/radova po programu/projektu:

Nastavak izgradnje Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog i poluotvorenog tipa u Mostaru-objekti „ Lamela “A”, Lamela “B”, Lamela “C”, Objekt za posjete, Objekt stražare i kontrole ulaza,  Objekt glavne kontrole ulaza

Kojeg provodi Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Mostar u 2021. godini, a u skladu sa člankom 45. st. (1) i (4) pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

1. Kandidat/ponuđač ____________________________________________________u navedenom postupku javne nabave, kojeg predstavljam, nije:

a) Pravomoćnom sudskom presudom u kaznenom postupku osuđen za kaznena djela organiziranog kriminala, korupcije, prijevare ili pranja novca sukladno odnosnim propisima u BiH ili zemlji registracije,

b) Pod stečajem ili je predmetom stečajnog postupka ili je pak predmetom likvidacijskog postupka,

c) Propustio ispuniti obveze u svezi s plaćanjem mirovinskog i invalidskog osiguranja sukladno odnosnim propisima u BiH ili zemlji registracije,

d) Propustio ispuniti obveze u svezi s plaćanjem izravnih i neizravnih poreza sukladno odnosnim propisima u BiH ili zemlji registracije.

U navedenom smislu sam upoznat sa obvezom kandidata/ponuditelja da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz članka 45. stavak (2) točke od a) do d) na zahtjev ugovornog tijela i u roku kojeg odredi ugovorno tijelo sukladno članku 72. stavak (3) točka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno uporaba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netočnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje osobna sposobnost iz članka 45. Zakona o javnim nabavama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuditelja (pravna osoba) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovornu osobu ponuditelja.

Također izjavljujem da sam svjestan da ugovorno tijelo koje provodi navedeni postupak javne nabave sukladno članku 45. stavak (6) Zakona o javnim nabavama BiH u slučaju sumnje u točnost podataka datih putem ove izjave zadržava pravo provjere točnosti iznesenih informacija kod nadležnih tijela.

Izjavu dao: ______________________

Mjesto i datum izdavanja izjave: ________________________2021. godine

Potpis i pečat nadležnog organa: ________________________________ M.P

PRILOG 6.

Izjava o ispunjenosti uvjeta iz članka 47. st. (1) točka c) i (4) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14)

Ja, niže potpisani _____________________________ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: _____________ izdatom od ________________________________________, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti ________________________________________ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: ____________________, čije sjedište se nalazi u ____________________ (Grad/općina), na adresi _______________________ (Ulica i broj), kao ponuđač u postupku javne nabavke – „otvoreni postupak“, za obavljanje poslova/radova po programu/projektu

Nastavak izgradnje Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog i poluotvorenog tipa u Mostaru-objekti „ Lamela “A”, Lamela “B”, Lamela “C”, Objekt za posjete, Objekt stražare i kontrole ulaza,  Objekt glavne kontrole ulaza

kojeg provodi Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Mostar u 2021. godini, za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci broj: ____________ u „Službenom glasniku BiH“ broj: ____________________, a u skladu sa člankom 47. stavovima (1) i (4) pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću:

IZJAVLJUJEM

Dokumenti čije obične kopije dostavlja ponuđač _______________________________ u navedenom postupku javne nabavke, a kojima se dokazuje ekonomska i financijska sposobnost iz članka 47. stavak (1) točka c) su identični s originalima.

U navedenom smislu sam upoznat s obvezom ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz članka 47. stavak (1) točke c) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ shodno članku 72. stavak (3) točka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netočnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje ekonomska i financijska sposobnost iz članka 47. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorna osoba ponuđača.

Izjavu dao: ____________________

Mjesto i datum davanja izjave: ________________________

Potpis i pečat ponuditelja: _________________________

M.P.

PRILOG 7.

Izjava o ispunjenosti uslova iz članka 51. točaka c), d), i f) (Tehnička i profesionalna sposobnost u postupku nabavke radova) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14)

Ja, nižepotpisani _______________________(Ime i prezime), sa osobnom kartom broj:_______________ izdatom od____________________ , u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti________________________________________________ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj:___________________________, čije sjedište se nalazi u __________________________(Grad/općina), na adresi_________________________ (Ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke:

Nastavak izgradnje Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog i poluotvorenog tipa u Mostaru-objekti „ Lamela “A”, Lamela “B”, Lamela “C”, Objekt za posjete, Objekt stražare i kontrole ulaza, Objekt glavne kontrole ulaza

kojeg provodi Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Mostar u 2021. godini za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci ____________________________(ako je objavljeno obavještenje) broj: u „Službenom glasniku BiH“ broj:______________________ , a u skladu sa člankom 51. točke c), d), i f) pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću dajem sljedeću izjavu/e:

a) zadovoljavamo kadrovske, tehničke i materijalne uvjete za izvršenje predmeta nabave.

b) posjedujemo uspješno iskustvo u izvršenju najmanje jednog (1) ili više ugovora čiji su karakter i kompleksnost isti ili slični predmetu nabave, minimalne ukupne ugovorene vrijednosti od 3.000.000,00 KM u posljednje tri (3) godine zbirno (računajući od dana objave obavijesti o nabavi) ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, da smo registrirani, odnosno smo počeli s radom prije manje od tri godine.

c) imamo minimalno dva dipl.inž. građevine  sa položenim stručnim ispitom i minimalno pet(5) godina radnog staža,

–           Minimalno jednog dipl.inž. arhitekture sa položenim stručnim ispitom i minimalno pet(5) godina radnog staža,

–           Minimalno jednog dipl.inž. elektrotehnike  sa položenim stručnim ispitom i minimalno pet(5) godina radnog staža,

–           Minimalno jednog dipl.inž. strojarstva smjer KGH  sa položenim stručnim ispitom i minimalno pet(5) godina radnog staža,

d)         prihvatamo poduzimanje mjera upravljanja zaštitom okoline i mjera energetske efikasnosti

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo utvrđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netočnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje tehnička i profesionalna sposobnost iz članka 51. Zakona o javnim nabavama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Izjavu dao:

Mjesto i datum davanja izjave:

Potpis i pečat ponuđača:

M.P.

PRILOG 8.

PISMENA IZJAVA IZ ČLANKA 52. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Ja, niže potpisani ______________________________ (Ime i prezime), s osobnom kartom broj: ____________ izdatom od __________________________, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti ________________________________________ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: ____________________, čije sjedište se nalazi u ____________________ (Grad/općina), na adresi _______________________________ (Ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke – „otvoreni postupak“, za obavljanje poslova/radova po programu/projeku:

Nastavak izgradnje Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog i poluotvorenog tipa u Mostaru-objekti „ Lamela “A”, Lamela “B”, Lamela “C”, Objekt za posjete, Objekt stražare i kontrole ulaza, Objekt glavne kontrole ulaza

kojeg provodi Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Mostar u 2021. godini za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci broj: ____________ u „Službenom glasniku BiH“ broj: ____________________, a u skladu sa člankom 52. stavak (2) Zakona o javnim nabavkama pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

1. Nisam ponudio mito ni jednom licu uključenom u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke.

2. Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službenog ili odgovorna lica.

3. Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi u okviru svoje službene ovlasti, radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od obavljanja radnji, koje ne treba izvršiti.

4. Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.

5. Nisam sudjelovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku predmeta postupka javne nabavke. Davanjem ovu izjave, svjestan sam kaznene odgovornosti predviđene za kaznena djela primanja i davanja mita i kaznena djela protiv službene i druge odgovornosti i dužnosti utvrđene u Kaznenim zakonima Bosne i Hercegovine.

 Izjavu dao: ____________________________

Mjesto i datum davanja izjave: ____________________

Potpis i pečat nadležnog organa:____________________ M.P.

PRILOG 9.

1. Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Mostar, Tvrtka Miloša br.27, 88 000 Mostar, zastupano po Ravnatelj Boris Džeba (u daljnjem tekstu:Naručitelj)

2. …………………………………………………………. ul , zastupano po …………………………..  (u daljnjem tekstu: Izvođač),

Zaključuju dana …………… godine na temelju Odluke ravnatelja Zavoda o dodjeli ugovora  br:………………. godine, sljedeći:

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA

na nastavku izgradnje Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog i poluotvorenog tipa u Mostaru – „Sukcesivna nabava za izgradnju Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Mostaru“, i to Lamela “A”, Lamela “B”, Lamela “C”, Objekt za posjete, Objekt stražare i kontrole ulaza,  Objekt glavne kontrole ulaza

PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Predmet ovog ugovora je izvođenje radova na  nastavku izgradnje Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog i poluotvorenog tipa u Mostaru – „Sukcesivna nabava za izgradnju Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Mostaru“, i to Lamela “A”, Lamela “B”, Lamela “C”, Objekt za posjete, Objekt stražare i kontrole ulaza,  Objekt glavne kontrole ulaza, a sve u sklopu izgradnje Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog i poluotvorenog tipa u Mostaru na građevnom zemljištu označenom kao k.č. na građevinskom zemljištu označenom kao k.č.167, 182/4, 166/1, 182/2, 182/3, 182/1, 165/1, 165/2, 181/4 k.o. Jasenica (nova k.č. dio 2589 k.o. Rodoč), sukladno prihvaćenoj  ponudi br: ………………………………….. od …………………….. god. koja je sastavni dio ovog ugovora.

OBVEZE NARUČITELJA

Članak 2.

Pored obveza koje su predviđene važećim propisima, ovim ugovorom Naručitelj je obvezan:

• omogućiti Izvođaču nesmetan ulazak mjestu izvođenja radova,

• blagovremeno uvesti Izvođača u posao, o čemu se pravi poseban zapisnik,

• odluči o zahtjevu Izvođača o Podugovaraču u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva,

• predati izvođaču investicijsko tehničku dokumentaciju koja je definirana u tenderskoj dokumentaciji, 

• odredi stručne osobe koje će vršiti nadzor nad izvođenjem radova i koje će ovjeravati dokumentaciju. 

• organizira primopredaju objekta,

• izvrši obveze iz članka 4. ovog Ugovora.

OBVEZE IZVOĐAČA

Članak 3.

Pored obveza koje su predviđene važećim propisima i ovim ugovorom Izvođač radova je obvezan:

• uredno izvršiti ugovor i obavještavati Naručitelja o tijeku izvršenja ugovora,

• dostaviti podatke o podugovaračima, s detaljima podugovaranja,

• snosi punu odgovornost za realizaciju kompletnog Ugovora, bez obzira na dio koji je podugovorom prenio na Podugovarača.     

• ugovorene radove izvrši u skladu sa tehničkom dokumentacijom, važećim tehničkim propisima, standardima i preporukama i u skladu sa instrukcijama Nadzornog tijela. Izvođač odgovara za kvalitetu izvršenih radova,

• jamčiti da je ugrađeni materijal nov i nekorišten. Materijal mora odgovarati zahtjevima iz ponude (po opisima iz tenderske dokumentacije), važećim standardima i normativima, odnosno kvalitetu utvrđenom atestom ili propisima, i ne smije biti ispod dozvoljenog kvaliteta. Ako Izvođač po vlastitom nahođenju, bez suglasnosti Naručitelja, ugradi materijal koji je kvalitetno bolji ili više cijene od ugovorene, nema pravo na posebnu naknadu. 

• osigura svu potrebnu opremu, alat, materijal i kvalificiranu radnu snagu za izvođenje predmetnih radova,

• snosi odgovornost za štetu u toku izvođenja radova koja nastane radnicima Izvođača ili trećim osobama,

• odredi stručnu osobu koja će rukovoditi izvođenjem radova za sve faze,

• da vodi građevinsku knjigu i građevinski dnevnik, a iste moraju biti obostrano i svakodnevno potpisane od strane ovlaštenih osoba Naručitelja i Izvođača,

• na objektu poduzima sve mjere radi osiguranja objekta i radnika koji izvode radove,

• omogući nadzornom tijelu stalni nadzor nad radovima i kontrolu količina i kvaliteta upotrijebljenog materijala,

• otkloni eventualne nedostatke koji budu konstatirani zapisnikom po obavljenom internom pregledu i zapisnikom o obavljenom tehničkom pregledu objekta

• po završetku svih ugovorenih radova sa gradilišta ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad, te ga očisti od građevinskog i drugog otpada i

• Naručitelju osigura i preda ateste, licence  sa svim potrebnim elaboratima i tehničkim podlogama i drugu dokumentaciju koja je neophodna za dalje održavanje i uporabu objekta, zavisno od definiranih zahtjeva u tenderskoj dokumentaciji. Dokumentacija mora biti na jednom od službenih jezika u BiH.

• prisustvovati primopredaji objekta.

Izvođač je dužan pravovremeno poduzimati mjere za sigurnost  opreme i materijala, djelatnika, prolaznika, prometa susjednih objekata i okoline.

VRIJEDNOST UGOVORA

Članak 4.

(1) Ukupna vrijednost radova, roba i usluga koji su predmet ovog Ugovora iznosi:

Iznos bez PDV-a ________

Iznos PDV-a 17%: ________

UKUPNO SA PDV: ________

(Slovima: —–____________________)

OBRAČUN, PLAĆANJE I NAČIN PLAĆANJA

Članak 5.

Izvedeni radovi plaćaju se na osnovu privremenih situacija i okončane situacije. Privremene situacije i okončana situacija ispostavljaju se na osnovu izvedenih količina ugovorenih radova i ugovorenih cijena. Situacijama se prikazuju radovi na način i po specifikaciji koja je data u tehničkoj dokumentaciji.

Privremenim situacijama obračunava se vrijednost radova izvedenih u toku građenja.  Privremene situacije ispostavlja izvođač za period od mjesec dana. Naručitelj će Izvođaču plaćati po privremenim situacijama  u roku od 30 (trideset) dana od ovjere situacije od strane nadzornog organa. Privremene i okončana situacije moraju biti potpisane i ovjerene od strane odgovornog rukovodioca radova i odgovorne osobe Izvođača, te Nadzornog organa Naručitelja. Obračun i naplata ugovorne kazne iz ovog ugovora izvršiti će se umanjenjem plaćanja računa Izvršioca za vrijednost obračunate kazne.   Način plaćanja obavlja se sukladno praksi Naručitelja (trezorsko plaćanje). Izvođač je suglasan da Naručitelju neće zaračunavati zatezne kamate za eventualno zakašnjenje pri plaćanju preko JRT «Trezora» uzrokovana tehnologijom trezorskog načina plaćanja, ako je Naručitelj  u ugovorenom roku predao nalog za plaćanje.

NADZOR

Članak 6.

Naručitelj će osigurati stalni stručni nadzor za vrijeme izvođenja radova koji su predmet ovog ugovora. Izvođač je dužan postupati po uputama Nadzornog organa.

Ukoliko ocijeni da se nalozima Nadzornog organa nanosi šteta objektu i samom Naručitelju, Izvođač je dužan o tome obavijestiti Naručitelja pismenim putem, uz istovremeni upis u građevinski dnevnik.

Ugovorne strane su suglasne sa primjenom “Posebnih uzanci o građenju”, osim na prava i obveze koje su na drugi način regulirane ovim ugovorom. 

IZVOĐENJE RADOVA

Članak 7.

Izvođač je dužan osigurati stručno rukovođenje nad izvođenjem radova, poštujući Zakon o građenju FBiH (”Službene novine FBiH” broj 55/02), Izvođač je obvezan da na gradilištu uredno i po važećim propisima vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu.

Izvođač je dužan sve događaje redovno upisivati u građevinski dnevnik, a u građevinsku knjigu ugrađene količine izvedenih radova, koje će Nadzorni organ  ovjeravati.

Originalnu stranicu iz građevinskog dnevnika Izvođač je obvezan dostaviti predstavniku Naručitelja (Nadzornom organu) na kraju svakog radnog dana.

Original građevinskog dnevnika dobiva Naručitelj, a kopiju zadržava Izvođač radova.

Izvođač je obvezan prije nego pristupi ugradnji materijala isti pokazati Nadzornom organu, koji daje pismeno odobrenje za ugradnju kroz građevinski dnevnik.

Izvođač je obvezan u toku izvođenja radova pridržavati se važećih zakona, standarda i normative iz oblasti građenja.

Izvođač je obvezan upozoriti Naručitelja/Nadzornog organa na eventualne greške ili nedostatke u projektu u pogledu sigurnosti i stabilnosti objekta u tijeku izvođenja radova.

Članak 8.

Izvođač ne smije odstupiti od Predmjera i predračuna koji su sastavni dio ovog ugovora, osim u slučajevima ako Naručitelj i Nadzorni organ daju pismenu suglasnost.

Članak 9.

Nadzorni organ Naručitelja je obvezan da se u traženim zahtjevima pismeno izjasni i dostavi stav Izvođaču u roku od 3 (tri) dana putem građevinskog dnevnika, u protivnom, duže vrijeme za koje Naručitelj-Nadzorni organ iznese svoj stav smatrat će se opravdano produženim rokom izvođenja radova.

ROK IZVOĐENJA RADOVA

Članak 10.

Izvođač se obvezuje da sve radove iz ovog ugovora izvrši stručno i kvalitetno za 12 (dvanaest) mjeseci od dana uvođenja Izvođača u posao,  osiguravajući tehnički kontinuitet izvođenja pojedinih faza radova. Dan uvođenja Izvođača u posao predstavlja dan kada je sačinjen Zapisnik o uvođenju u posao između Naručitelja i Izvođača. Sve bitne činjenice moraju biti registrirane u građevinskom dnevniku.

FINANCIJSKE GARANCIJE

Članak 11.

Izvođač se obavezuje da Naručitelju u roku od 15 dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora,  dostaviti bezuvjetnu bankarsku garanciju za uredno izvršenje ugovora na iznos od 10% (deset posto) ukupne ugovorene vrijednosti bez PDV – a, kao garanciju za uredno izvršenje ugovora sa rokom važnosti ugovoreni rok realizacije  ugovora plus 60 dana.   Ukoliko izabrani ponuditelj ne dostavi garanciju za uredno izvršenje ugovora u naznačenom roku nakon zaključivanja ugovora, ugovor se smatra apsolutno ništavim, a prijedlog ugovora Ugovorni organ dostavlja drugorangiranom ponuditelju (ukoliko on postoji, a u slučaju da nema drugorangiranog ponuditelja, poništava se postupak javne nabave), izuzev kada je do kašnjenja došlo uslijed djelovanja više sile ili iz drugog opravdanog razloga kojeg će Ugovorni organ cijeniti u svakom konkretnom slučaju na temelju podnesenih dokaza. Izvođač će ukoliko to bude potrebno izvršiti produljenje garancije za dobro izvršenje ugovora u istom iznosu do završetka ugovornih obveza.

Garancija mora  biti neopoziva, bezuvjetna, s klauzulom plativa na prvi poziv, bez prava na prigovor i primjedbe, prema modelu datom u tenderskoj dokumentaciji.

Naručitelj će sredstva iz  garancije naplatiti zbog neizvršenja, zakašnjenja ili neurednog izvršavanja ugovornih obveza Izvođača. Ako iznos garancije za uredno izvršenje ugovora   nije dovoljan da pokrije nastalu štetu Naručitelju, Izvođač je dužan platiti i razliku do punog iznosa pretrpljene štete. Postojanje i iznos štete Naručitelj mora da dokaže.

VIŠKOVI, NEPREDVIĐENI I NAKNADNI RADOVI

Članak 12.

Viškovi radova, nepredviđeni radovi koji prelaze zakonske  okvire i naknadni radovi (dodatni radovi) bez obzira na vrijednost ne mogu se izvoditi bez provođenja postupka nabavke predviđenog Zakonom o javnim nabavkama BiH.

Ukoliko izvođač izvede dodatne naknadne radove bez suglasnosti Naručitelja, isti terete Izvođača.

UGOVORNA KAZNA

Članak 13.

Ako Izvođač svojom krivnjom ne izvede radove u roku određenom u članku 10. ovog ugovora ili ako izvedeni objekt ne preda na ugovoreni način, dužan je Naručitelju platiti ugovorenu kaznu  u iznosu od 0,5 % od ukupne vrijednosti ugovorenih poslova bez PDV-a za svaki kalendarski dan prekoračenja roka iz članka 4. ovog Ugovora, s tim što su ugovorene strane suglasne da ukupan iznos ugovorene kazne ne prelazi 5% ugovorene vrijednosti Ugovora bez PDV-a. Ugovorna kazna se obračunava od prvog dana poslije isteka ugovorenog roka realizacije ugovora.

Naplata ugovorne kazne od strane Naručitelja, neće osloboditi Izvođača od obveze da izvrši Ugovor u potpunosti. Ukoliko obračunata ugovorna kazna pređe iznos od 5% od vrijednosti Ugovora Naručitelj zadržava pravo da jednostrano raskine Ugovor i zahtijeva isplatu ugovorne kazne uvećano za pripadajuću kamatu.

RIZIK

Članak 14.

Izvođač je dužan da čuva izvedene radove do uredne predaje objekta Naručitelju. Eventualnu štetu koja nastane u tom periodu, a koja nije rezultat više sile, snosi Izvođač.

Ukoliko Naručitelj upotrijebi objekata prije primopredaje i napravi bilo kakvo oštećenje, nema pravo tražiti od Izvođača popravku tih radova bez naknade.

PRIMOPREDAJA I KONAČAN OBRAČUN

Članak 15.

Kada svi radovi iz predmetnog ugovora budu izvedeni, Izvođač je dužan da pripremi i uveže originale obračunskih dokumenata (građevinska knjiga, građevinski dnevnik i dr.), prospektni materijal, ateste, zapisnike o izvršenim kontrolama u tijeku izvođenja i kontrolama kvaliteta materijala, garancijske listove, projekat izvedenog stanja itd., te o tom pismenim putem obavijestiti Naručitelja i zatražiti primopredaju objekta i konačni obračun izvedenih radova.

Naručitelj i Izvođač, uz nazočnost Nadzornog organa, dužni su pristupiti internom tehničkom pregledu-prijemu odrađenih radova i konačnom obračunu radova u roku od 15 (petnaest) dana nakon dobijanja obavijesti iz prethodnog stavka.

Primopredaju izvedenih radova izvršit će predstavnici Naručitelja i Izvođača radova, uz nazočnost Nadzora, nakon izvršenog internog tehničkog prijema i otklanjanja uočenih-evidentiranih nedostataka koji se pojave po izvještaju internog tehničkog prijema.

GARANTNI ROK ZA KVALITET

Članak 16.

Izvođač daje garanciju za kvalitet izvedenih radova i ugrađenog materijala u periodu od 24 (dvadesetčetiri) mjeseca, a koja počinje teći od dana primopredaje objekta Naručitelju.

Za ugrađenu opreme vrijedi garancija proizvođača opreme koja ne može biti kraća od 12 mjeseci od dana puštanja opreme u uporabu, i istu je Izvođač dužan predati Naručitelju zajedno sa atestima i upustvima za upotrebu prilikom primopredaje izvršenih radova.

OTKLANJANJE NEDOSTATAKA

Članak 17.

U tijeku trajanja garancije za kvalitet izvedenih radova, ugrađenog materijala i opreme, Izvođač će po zahtjevu Naručitelja, o svom trošku poduzeti mjere popravke, zamjene ili će na drugi način otkloniti uočeni nedostatak.

Izvođač se obvezuje da će otklanjanje nedostataka izvršiti u roku od 5 (pet) kalendarskih dana, a eventualnu zamjenu nastalu u garantnom roku izvesti za 15 (petnaest) kalendarskih dana od dana dobivanja pismene obavijesti od strane Naručitelja.

Ukoliko se Izvođač ne odazove i otkloni nedostatke po obavijesti Naručitelja,  Naručitelj je ovlašten da za otklanjanje nedostataka angažira drugu pravnu ili fizičku osobu i da nastalim troškovima tereti Izvođača.

 RASKID UGOVORA

Članak 18.

Naručitelj može raskinuti ugovor:

-ako nadležni organ zabrani dalju izgradnju objekta.

-ako Izvođač ne izvodi radove prema ugovorenoj dinamici, a zakašnjenje nije posljedica izvanrednih okolnosti;

-ako Izvođač izvodi radove nekvalitetno;

-ako Izvođač na izvrši u roku neku od obveza koje su posebno utvrđene kao obveza Izvođača po ovom ugovoru;

-ako poslije nastanka izvanrednih okolnosti nije moguće nastaviti radove,

-ako ne izvrši primopredaju radova-objekta po završetku radova.

 VIŠA SILA

Članak 19.

Pod višom silom se podrazumijevaju događaji i okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti u vrijeme zaključenja Ugovora i koji ugovorne strane onemogućavaju u izvršenju Ugovornih obveza.

Nemogućnost bilo koje ugovorne strane da ispuni bilo koju od svojih Ugovornih obveza neće se smatrati raskidom Ugovora ili neispunjavanjem ugovorne obveze, ukoliko se takva nemogućnost pojavi uslijed djelovanja više sile, s tim da je ugovorna strana koja je pogođena takvim događajem: poduzela sve potrebne mjere predostrožnosti i potrebnu pozornost, kako bi izvršila svoje obveze u rokovima i pod uvjetima iz ovog Ugovora, i  obavijestila drugu ugovornu stranu na način koji je u datoj situaciji jedino moguć, odmah po nastanku više sile, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od pojave takvog događaja i poduzetim mjerama na otklanjanju štetnih posljedica djelovanja više sile.

Uslijed djelovanja više sile ugovorne obveze će se prekinuti, te nakon prestanka  više sile ugovorne strane će utvrditi naknadni rok za izvršenje ugovornih obveza i otklanjanje drugih posljedica  više sile na ugovorne odnose i realizaciju ugovora.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Ugovorne strane su suglasne da će eventualne sporove iz ovog ugovora rješavati sporazumno, a u slučaju spora nadležan je sud u Mostaru.

Ugovorne strane su suglasne da izvođač ugovora nema pravo zapošljavati u svrhu izvršenja ugovora fizičke i pravne osobe koje su sudjelovale u pripremi, tenderske dokumentacije ili su bile član ili stručna osoba koju je angažiralo Povjerenstvo za nabave u postupku koja je prethodio ovom ugovoru, najmanje šest mjeseci po zaključenju ugovora.

Sukladno Zakonu o izvršenju kaznenih sankcija FBIH i važećim propisima o zaštiti tajnih podataka izvođač se obvezuje potpisati posebnu izjavu o zaštiti tajnih podataka vezanih za izgradnju, u slučaju odbijanja smatra se da je izvođač odustao od ugovora

Članak 21.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja.

Članak 22.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 6 (šest) jednakih primjerka, od kojih svaka ugovorna strana dobiva po 3 (tri) primjerka.

                  Naručitelj                                                                Izvođač:

            ____________________                                      ____________________

PRILOG 10.

NAZIV I LOGO BANKE

_______________________________________________________________________

GARANCIJA ZA OZBILJNOST PONUDE U POSTUPCIMA JAVNE NABAVKE

Datum:

Za Ugovorni organ: ………………………

Informirani smo da naš klijent, [ime i adresa ponuđača], od sada pa nadalje označen kao PONUĐAČ, učestvuje u otvorenom/ograničenom/pregovaračkom postupku sa objavom obavještenja, pregovaračkom postupku bez objave obavještenja/konkursu za izradu idejnog rješenja/takmičarskom dijalogu/, za nabavku roba/radova/usluga, čija je procijenjena vrijednost __________KM.

Za učestovanje u ovom postupku ponuđač je dužan dostaviti garanciju za ozbiljnost ponude u iznosu od 1,5% od procijenjene vrijednosti nabave bez PDV-a, što iznosi ___________KM (riječima: ) __________________.

U skladu sa naprijed navedenim, ______________ [ime i adresa banke], se obvezuje neopozivo i bezuvjetno platiti na naznačeni bankovni račun, iznos od __________KM (riječima:)___________________ [naznačiti brojkama i riječima iznos i valutu garancije], u roku od tri (3) radna dana po prijemu Vašeg pisanog zahtjeva, a koji sadrži Vašu izjavu da je PONUĐAČ učinio jedno od sljedećeg:

1. povukao svoju ponudu prije isteka roka važenja ponuda utvrđenog u tenderskoj dokumentaciji i Obrascu Ponude, ili

2. ako Ponuđač, koji je obaviješten da je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, a u periodu roka važenja ponude:

a) odbije potpisati ugovor, ili propusti potpisati ugovor u utvrđenom roku,

b) ne dostavi ili dostavi neodgovarajuću garanciju za uredno izvršenje ugovora

c) dostavi neistinite izjave vezane za kvalifikaciju kandidata/ponuđača.

Vaš zahtjev za korištenje sredstava pod ovom garancijom prihvatljiv je ako nama je poslan u potpunosti i ispravno kodiran telefaksom/telegrafom od Vaše banke potvrđujući da je Vaš originalni zahtjev poslan i poštom i da vas isti pravno obavezuje. Vaš zahtjev će biti razmotren i adresiran nakon zaprimanja Vašeg pisanog zahtjeva za isplatu, poslanog telefaksom ili telegrafom na adresu:_________________________________

Ova garancija stupa na snagu dana …………. u ________sati[naznačiti datum i vrijeme roka za predaju ponuda].

Naša odgovornost prema ovoj garanciji ističe dana_________ u ____sati. [ naznačiti datum i vrijeme, shodno Obavještenju o javnoj nabavci i tenderskoj dokumentaciji, s tim što to razdoblje ne može biti kraće od 30 dana.

Poslije isteka naznačenog roka, garancija po automatizmu postaje nevažeća. Garancija bi trebala biti vraćena kao bespredmetna. Bez obzira da li će nam garancija biti vraćena, ili ne, nakon isteka spomenutog roka smatramo se oslobođenim svake obaveze po garanciji.

Ova garancija je vaša osobno i ne može se prenositi.

Potpis i pečat

(BANKA)

PRILOG 11.

NAZIV I LOGO BANKE

_______________________________________________________________________

GARANCIJA ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA

Datum:

Za Ugovorni organ:

………………………………………

Informirani smo da je naš klijent, __________________[ime i adresa najuspješnijeg ponuđača, od sad pa nadalje označen kao Dobavljač, Vašom Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj:________od __________. / [naznačiti broj i datum odluke] odabran da potpiše, a potom i realizira ugovor o javnoj nabavci roba/radova/usluga ________________(kratak opis ugovora) čija je vrijednost ……………KM.

Također smo Informirani da, vi, kao ugovorni organ zahtijevate da se izvršenje ugovora garantira u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, što iznosi _________KM, slovima:_____________ ( naznačiti u brojkama i slovima vrijednost i valutu garancije], da bi se osiguralo poštivanje ugovorenih obveza u skladu s dogovorenim uvjetima.

U skladu sa naprijed navedenim, ______________( ime i adresa banke), se obvezuje neopozivo i bezuvjetno platiti na naznačeni bankovni račun bilo koju sumu koju zahtijevate, s tim što ukupni iznos ne može preći ___________( naznačiti u brojkama i slovima vrijednost i valutu garancije) u roku od tri radna dana po prijemu Vašeg pisanog zahtjeva, a koji sadrži Vašu izjavu da ponuđač/dobavljač ne ispunjava svoje obaveze iz ugovora, ili ih neuredno ispunjava.

Vaš zahtjev za korištenje sredstava pod ovom garancijom prihvatljiv je ako je poslan u potpunosti i ispravno kodiran telefaksom/telegrafom od Vaše banke potvrđujući da je Vaš originalni zahtjev poslan i poštom i da vas isti pravno obavezuje. Vaš zahtjev će biti razmotren i adresiran nakon zaprimanja Vašeg pisanog zahtjeva za isplatu, poslanog telefaksom ili telegrafom na adresu:___________________________________________

Ova garancija stupa na snagu ________________( navesti datum izdavanja garancije)

Naša odgovornost prema ovoj garanciji ističe dana_________ . [ naznačiti datum i vrijeme garancije shodno uslovima iz nacrta ugovora).

Poslije isteka naznačenog roka, garancija po automatizmu postaje nevažeća. Garancija bi trebala biti vraćena kao bespredmetna. Bez obzira da li će nam garancija biti vraćena, ili ne, nakon isteka spomenutog roka smatramo se oslobođenim svake obaveze po garanciji.

Ova garancija je vaše lično i ne može se prenositi.

Potpis i pečat

(BANKA)