Odluka o ispravci tiskarske greške

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD

poluotvorenog tipa

M O S T A R

Broj: 01-11-908/22-2

Mostar 19.05.2022. godine

ODLUKA

o ispravci tiskarske greške

U Planu nabavki KPZ Mostar br. 01-11-908/22 ispravljaju se greške u kolonama:

1. ROBE 21. Materijal-rezervni dijelovi za održavanje vozila, u koloni vrsta postupka umjesto broja 6 treba stajati broj 7.

2. USLUGE 5. Usluge održavanja vozila, u koloni vrsta postupka umjesto broja 6 treba stajati broj 7.

O b r a z l o ž e n j e

Prilikom provjere Plana nabavki uočene su greške na navedene dvije pozicije koje su se ogledale u neodgovarajućem postupku nabave s obzirom na procijenjene vrijednosti navedenih pozicija. S obzirom na vrijednosti navedenih pozicija ZJN propisuje provođenje postupka direktnog sporazuma, pa se brojevi koji označavaju vrstu postupka korigiraju na odgovarajući način. U ostalom dijelu Plan nabavki ostaje nepromijenjen.

Ravnatelj

Marijo Marić

Dostaviti:

– sektoru 05,

– PJN

– a/a