Posjete za vrijeme COVID-19

  • Tokom odobrenih posjeta članovima porodice osuđenih osoba, posjetioci se moraju pridržavati udaljenosti od minimalno 1,5 metar zmeđu osoba, te izbjegavati grupno okupljanje;
  • Posjetioci moraju nositi zaštitnu maksu u skladu sa preporukama, uputstvima i naredbama Federalnog (Kantonalnog) Kriznog štaba.
  • Svi posjetioci na samome ulazu će izvršiti dezinfekciju ruku i obuće, popuniti evidencioni list koji vam dostavljamo u prilogu, te nakon što se ispune svi potrebni uvjeti, biti upućeni  u predviđene prostorije za posjete;
  • U slučaju da posjetitelji imaju neke od simptoma (temperatura iznad 37 C, gubitak okusa i sl), istim se neće omogućiti posjeta osuđenoj osobi;
  • Svim osuđenim osobama će biti omogućena posjeta od strane užih članova porodice ili  prijatelja (redovna i vanredna posjeta) i to do tri člana, izuzev u slučaju kada su u pitanju maloljetna djeca osuđenih, kada se ova brojka može prekoračiti;
  • Nakon provedenih procedura u vezi pretresa i evidencije, posjetitelji će obaviti razgovor u predviđenoj prostoriji. Zavodi su obavezni obezbijediti pleksiglas ili drugu odgovarajući fizičku barijeru sa potrebnom distancom između osuđene osobe i posjetioca, te onemogućiti bilo kakav fizički kontakt.
  • Dužina trajanja posjeta će biti usklađena shodno aktualnoj sutuaciji i prilivu posjetitelja osuđenim osobama. U slučaju prebukiranosti broja posjetilaca, zavodi će skratiti trajanje posjete, te obavijestiti osuđene osobe i posjetitelje o razlozima skraćenja;
  • Tokom posjete zavod je obavezan osigurati maske za osuđene osobe, a posjetitelji će se pridržavati već propisanih mjera, koje podrazumijevaju nošenje maske koju će sami obezbijediti.
  • Sve službene radnje u vezi izvođenja osuđenih, pritvorenih i maloljetnih osoba ili obavljanja razgovora u Zavodu, moraju biti u skladu sa propisanim  epidemiološkim mjerama;