Poziv za dostavu komercijalnih ponuda za nabavku usluga pružanje fiksnih javnih telefonskih usluga u telefonskim govornicama za potrebe osuđenih i pritvorenih osoba u Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa Mostar

Poštovani,

U ime Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Mostar, pozivamo Vas da dostavite svoju ponudu za nabavku usluga pružanje fiksnih javnih telefonskih usluga u telefonskim govornicama za potrebe osuđenih i pritvorenih osoba u Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa Mostar. Poziv za dostavu ponuda objaviti će se na web stranici KPZ-a Mostar. Na navedenoj web stranici se može preuzeti ovaj poziv. Svoju ponudu mogu dostaviti sve pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti, odnosno za vršenje usluga koje se nabavljaju po ovom pozivu.

1. Naziv ugovornog organa odnosno Naručioca usluga: Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Mostar,  Tvrtka Miloša 27. Mostar

2.Opis predmeta nabavke: Osiguranje posebnih uvjeta pre-paid usluge fiksne telefonije pri korištenju govornica. Tehničko rješenje i način rada treba da omogući sljedeće:

 1. Jedinstvenu registraciju osuđenih i pritvorenih osoba na osnovu ID broja.
 2. Pre-paid sistem nadoplate sa bonovima, u krugu Zavoda
 3. Ograničavanje pozivanja na samo 7 (sedam) unaprijed odabranih brojeva po principu speed dial (korisnik pritiskom na tipke 1-7 odabire željeni broj),
 4. Tipka 8 (osam) za preslušavanje stanja kredita,
 5. Rezervna tipka 9 (devet) kao opcija dopune kredita,
 6. Ostale tipke na sistemu su potpuno neaktivne,
 7. Ograničenje trajanja poziva na 10 min, te da isti korisnik može ponovno zvati nakon 60 minuta,
 8. Zabrana preusmjeravanja poziva,
 9. Govornice moraju biti s prozirnim okvirom koja ne smije biti od stakla,po mogućnosti antivandal
 10. Potrebno je osigurati i prekidače na stražarskim mjestima koja su uz govornicu,
 11. Zabrana prezentacije broja Pozivatelja,
 12. Zabrana dolaznih poziva,
 13. U slučaju da ugovorni organ postupa po nalogu suda, potrebno je omogućiti presretanje poziva prema određenom ID broju,
 14. Broj potencijalnih korisnika usluge je cca. 200.
 15. Sistem direktne elektronske nadoplate bez bonova kroz postojeći informacijski sustav koji se koristi u kantini i računovodstvu Zavoda,
 16. Ponuditelj je dužan obezbijediti elektronsku administraciju osuđenika/pritvorenika, koju će predati na korištenje uposlenicima KPZ-a Mostar,
 17. Kako je rok za impelmentaciju sustava u Zavodu nakon potpisivanja ugovora odmah, a najkasnije 15 dana, za sistem bez bonova je 30 dana.
 18. Ukupan broj govornica  je ukupno 8 – koje je potrebno instalirati,  
 19. Kvarove i sve druge probleme u radu telefonskih govornica i cijelokupnog sustava, ugovorni organ može prijaviti Ponuditelju putem fax-a, mail-a ili putem pošte. Ponuditelj je dužan u radnim danima bez odlaganja, a najkasnije u roku od 2 sata da se odazove na poziv ugovornog organa, računajući od trenutka prijema prijave kvara, te pristupiti otklanjanju istog odmah, a najkasnije u roku od 24 sata.
 20. Za neizvršavanje obveza prema ovom pozivu ili ugovoru, primjenjivat će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, a otkazni rok je 30 dana od dana dostave pismene obavijesti.

Rok za implementaciju sustava u Zavodu nakon potpisivanja ugovora je odmah, a najkasnije 15  dana. Dobavljač u KPZ PT Mostar mora instalirati 8 govornica. Troškovi instaliranja, održavanja i popravki telefonskih govornica i cjelokupnog sustava, izrada dopunskih kartica i dostava istih u Zavod, te dodatno povećanje broja govornica idu u cjelosti na trošak   Ponuditelja. Sva instalirana oprema ostaje vlasništvo Ponuditelja. Instaliranje opreme ne smije uzrokovati prekid rada postojeće instalacije. Obračunska jedinica treba da bude sekunda uz obavezu poštivanja od strane Regulatorne agencije za komunikacije BiH propisane gornje granične cijene za pojedinu uslugu.

Trošak uspostave poziva se ne obračunava, nego samo trošak minute razgovora u odlasku sa govornice. Cijena se odnosi na razgovore koji se obavljaju u peak-on periodu 07,00-19,00h svaki dan.

Ugovorni organ nema obavezu da sklopi ugovor sa Ponuditeljima koji dostave svoje ponude po ovom javnom pozivu.

Tehnička specifikacija:

1.2.3.4.5.6.7.
Cijena minute razgovora sa PDV – prema svim mobilnim mrežama unutar BiHCijena minute razgovora sa PDV -prema fiksnoj telefoniji Kantona MostarCijena minute razgovora sa PDV -prema fiksnoj telefoniji ostalih kantona i RSCijena minute razgovora sa PDV -prema mobilnim mrežama država bivše SFRJCijena minute razgovora sa PDV -prema fiksnim mrežama država bivše SFRJCijena minute razgovora sa PDV -prema svim drugim mobilnim mrežama EvropeCijena minute razgovora sa PDV -prema svim drugim fiksnim mrežama Evrope
                         

3.Mjesto izvršenja usluga: Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa  Mostar

4. Uslovi i zahtjevi koje Ponuditelji trebaju ispuniti: Ponuditelji moraju biti registrirani za pružanje usluga koje su predmet nabavke što dokazuju Izjavom Ponuditelja koja mora biti potpisana i ovjerena od strane ovlaštenog lica Ponuditelja (obrazac izjave se nalazi u prilogu ovog poziva). Ugovorni organ može izvršiti sve provjere u cilju provjere dostavljenje izjave. Ponude Ponuditelja koji ne dostave navedenu izjavu, neće se uzeti u razmatranje. Ponuditelji su dužni da svoje ponude dostave na obrazcu za cijenu ponude koji se nalazi u prilogu ovog poziva. U suprotnom, ponuda Ponuditelja se neće uzeti u razmatranje.

5. Kranji rok za dostavu ponuda je 30.12.2020.godine do 12:00 sati, a otvaranje je u 12:30h. Sve  ponude koje pristignu poslije naznačenog roka, neće biti uzete u razmatranje. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Ponuda za pružanje fiksnih javnih telefonskih usluga u telefonskim govornicama – ne otvaraj – otvara povjerenstvo“.

6. U slučaju da ugovorni organ odluči da prihvati ponudu nekog od Ponuditelja, ugovor o pružanju usluga koje su predmet nabavke će se sklopiti na period od tri godine.

7.Cijene koje Ponuditelji daju u ponudi se neće mjenjati u ugovorenom periodu na više, a za slučaj sniženja cijena na tržištu telekomunikacija u F BiH ili kod Ponuditelja za najmanje 10 % iste će se mjenjati na niže, na način da će se sniziti i cjena minute razgovora fiksne javne telefonske usluge. U slučaju sniženja cijene minute razgovora na tržištu telekomunikacija na području FBIH ili kod dobavljača za npr 10 %, sniziti će se i cijena minute razgovora fiksne javne telefonske usluge u Zavodu za 10 %. Na isti način će se snižavati cIjena i u slučaju smanjenja cijena  na tržištu telekomunikacija području F BiH ili kod Ponuditelja preko 10% (npr. 13%, 18%, 25% i sl).

8. Trenutni promet usluga koje su predmet nabavke po ovom javnom pozivu na godišnjem nivou iznosi oko 15.000,00 KM u koji iznos je uključen i PDV. Radi se o osuđeničkim novčanim sredstvima, što znači da sredstva nisu iz Budžeta FBIH, te s tim u vezi ugovorni organ nema obvezu provođenja postupka javne nabavke sukladno Zakonu o javnim nabavkama BIH. Kazneno-popravni zavod PT Mostar nema ekonomske koristi od instaliranja i funkcioniranja telefonskih govornica prilagođenih za potrebe KPZ PT Mostar, a koje bi instalirao Ponuditelj, te stoga Kazneno-popravni zavod PT Mostar i neće imati nikakav izdatak u novčanim sredstvima niti će vršiti naplatu za potrošene impulse, a samu potrošnju impulsa će plaćati osuđenici i pritvorenici koji će koristiti instalirane govornice.

9. Zainteresirani Ponuditelji mogu izvršiti pregled lokacije na kojima bi se trebale instalirati govornice.  Pregled lokacije se može izvršiti svaki radni dan od 09,00-11,00 sati do isteka roka za dostavu ponuda, uz obavezu prethodnu najavu dan ranije kontakt osobi. Lica koja će u ime Ponuditelja izvršiti pregled lokacije dužni su ovlaštenim službenim osobama ugovornog organa predočiti pismeno ovlaštenje potpisano i ovjereno od strane ovlaštenog lica Ponuditelja, da su predstavnici Ponuditelja i da mogu u ime Ponuditelja izvršiti pregled lokacije. Osobama koja ne budu posjedovala navedeno ovlaštenje neće se odobriti ulazak u Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Mostar.

10. Ugovorni organ nema obvezu da sklopi ugovor sa Ponuditeljima koji dostave svoje ponude. Dakle ponude koje se dostave Ponuditelji ne obavezuju ugovorni organ ni u kom pogledu.

11. Kvarove i sve druge probleme u radu telefonskih govornica i cjelokupnog sustava, ugovorni organ može prijaviti Ponuditelju putem telefona, fax-a, emaila ili putem pošte. Ponuditelj je dužan da se bez odlaganja, a najkasnije u roku od 24 sata odazove na poziv ugovornog organa računajući od trenutka prijema prijave kvara, te pristupi otklanjanju istih. U suprotnom ugovorni organ može raskinuti ugovor, bez obaveze poštovanja otkaznog roka i tražiti naknadu štete ukoliko je ista nastala. Ukoliko dođe do potpisivanja ugovora, ugovorni organ će moći jednostrano raskinuti ugovor i u sljedećim slučajevima:

– Ako Ponuditelj  ne bude pružao usluge u roku, na način i pod uvjetima određenim ovom pozivu;

– Ako Ponuditelj nakon zaključenja ugovora poveća neku od jedničnih cijena ili sve cijene fiksnih

  javnih telefonskih usluga u telefonskim govornicama koje je dao u svojoj ponudu;

– Ako Ponuditelj ne bude pružao usluge kvalitetno i u skladu sa ovim pozivom i svojom ponudom;

– I u drugim slučajevima utvrđenim ovim pozivom, ugovorom ili  Zakonom o obligacionim odnosima.

Minimalni otkazni rok za raskidanje ugovora iznosi 30 dana.

12.Kriterij za izbor ponuda je najniža cijena do koje će se doći na sljedeći način:

Prosječna cijena minute razgovora na osnovu koje će se vršiti usporedba ponuda dobiti će se sljedećom formulom:

CP = 62,5% x 1 + 27,02 % x 2 + 2,38 %  x 3 + 3,21 %  x 4 + 2,26 %  x 5 + 1,3% x 6 + 1,3 % x 7

_______________________________________________________________

                                                                7

1. = Cijena minute razgovora sa PDV – prema svim mobilnim mrežama unutar BiH

2. = Cijena minute razgovora sa PDV -prema fiksnoj telefoniji Kantona Mostar

3  = Cijena minute razgovora sa PDV -prema fiksnoj telefoniji ostalih kantona i RS

4. = Cijena minute razgovora sa PDV -prema mobilnim mrežama država bivše SFRJ

5. = Cijena minute razgovora sa PDV -prema fiksnim mrežama država bivše SFRJ

6. = Cijena minute razgovora sa PDV -prema svim drugim mobilnim mrežama Evrope

7. = Cijena minute razgovora sa PDV -prema svim drugim fiksnim mrežama Evrope

13. Ukoliko Ponuditelji dostave jednake ponude odnosno cjene za prve dvije stavke specifikacije (Cijena minute razgovora sa PDV – prema svim mobilnim mrežama unutar BiH, Cijena minute razgovora sa PDV -prema fiksnoj telefoniji Kantona Mostar), nadležno povjerenstvo može provesti pregovore sa Ponuditeljima u svrhu postizanja smanjenja cijena navedenih usluga. 

14. Tretnutni promet usluga iz članka 1. ove odluke u Zavodu na godišnjem nivou iznosi oko 15.000,00 KM u koji iznos je uključen i PDV. Radi se o osuđeničkim novčanim sredstvima, što znači da sredstva nisu iz Budžeta Federacije BiH, te s tim u vezi ugovorni organ nema obvezu provođenja postupka javne nabavke sukladno Zakonu o javnim nabavkama BiH.

15. Trošak pripreme ponude i podnošenja ponude u cjelini snosi Ponuditelj. Ponuditelji kojima nije upućen ovaj poziv, isti mogu preuzeti na slijedeći način:

– na web stranici Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Mostar www.kpzmostar.org

16.Ponuditelji su dužni dostaviti popunjen i od strane ovlaštene osobe potpisan i ovjeren obrazac za cijenu ponude koji se nalazi u prilogu ovog poziva, Izjavu, Rješenje o registraciji i opće informacije. U slučaju da Ponuditelj ne dostavi dokumente pobrojane u ovoj tački poziva, ponuda tog Ponuditelja će se odbiti kao nepotpuna.

17. Izabrani Ponuditelj kao i Ponuditelji koji sudjeluju u ovom postupku ne smiju upotrebiti niti otkriti ili učiniti dostupnim trećim osobama podatke i informacije do kojih su došli pri vršenju usluga koje su predmet nabavke ili pri pregledu lokacije iz točke 9. ovog poziva. Obzirom da je Kazneno-popravni zavod poluotovrenog tipa posebna federalna ustanova, sve informacije o pritvorenim i osuđenim osobama, sustavu fiksne telefonije i svi drugi podaci do koji Ponuditelji dođu učestvovanjem u ovom postupku predstavljaju službenu tajnu.

S poštovanjem,                                                                                                                    

Dostaviti: 

-DD „BH Telecom“ Sarajevo, direkcija Mostar, Maršala Tita bb, Mostar

-JP „Hrvatske telekomunikacije“ Kneza Branimira bb, Mostar

 -M:tel, Vuka Karadžića 6, Banja Luka

– a/a