ODLUKA

o dodjeli ugovora u  postupku nabave  usluga pružanje fiksnih javnih telefonskih usluga u telefonskim govornicama za potrebe zatvorenika u Kazneno popravnom zavodu poluotvorenog tipa Mostar

            

Bosna i Hercegovina

  Federacija Bosne i Hercegovine

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD

             poluotvorenog tipa

                 M O S T A R

Broj:01-11- 38 /21 

Mostar 07.01.2021. godine

               Na temelju članka 123. st. 7. Zakona o izvršenju kaznenih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine (”Službene novine Federacije BiH” 44/98, 42/99, 12/09 i 42/11),  ravnatelj zavoda d o n o s i    

O D L U K U

o dodjeli ugovora u  postupku nabave  usluga pružanje fiksnih javnih telefonskih usluga u telefonskim govornicama za potrebe zatvorenika u Kazneno popravnom zavodu poluotvorenog tipa Mostar

I

Proveden je postupak za   nabavu usluga pružanja fiksnih javnih telefonskih usluga u telefonskim govornicama za potrebe zatvorenika u Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa Mostar. Poziv za dostavu ponuda je bio objavljen na web stranici  zavoda a pismeni pozivi su upućeni na adrese telekom operatera. Radi se o osuđeničkim novčanim sredstvima, što znači da sredstva nisu iz Budžeta Federacije BiH.

Do krajnjeg roka za dostavu ponuda stigla je samo ponuda BH Telecom Sarajevo Direkcija Mostar s cijenama:

1.2.3.4.5.6.7.
Cijena minute razgovora sa PDV – prema svim mobilnim mrežama unutar BiHCijena minute razgovora sa PDV -prema fiksnoj telefoniji Kantona MostarCijena minute razgovora sa PDV -prema fiksnoj telefoniji ostalih kantona i RSCijena minute razgovora sa PDV -prema mobilnim mrežama država bivše SFRJCijena minute razgovora sa PDV -prema fiksnim mrežama država bivše SFRJCijena minute razgovora sa PDV -prema svim drugim mobilnim mrežama EvropeCijena minute razgovora sa PDV -prema svim drugim fiksnim mrežama Evrope
0,12 0,035     0,035            0,670,540,810,60

II

Na temelju provedenog postupka dodjeljuje se ugovor BH Telecom Sarajevo Direkcija Mostar.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 Dostaviti:

  • sektoru 03,

      –     sektoru 05,

      –     ponuditelju,

      –     a/a.